Privacyverklaring datalek melden

Meldt u een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens?

Als u een datalek bij ons meldt, bent u verplicht om uw naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres door te geven. 

Bent u niet de contactpersoon voor de melding? Dan vragen wij u om ook de contactgegevens van de contactpersoon te registreren (bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming van uw organisatie).

Het is niet nodig om de persoonsgegevens te vermelden van degene(n) die getroffen is/zijn door het datalek, de zogeheten betrokkene(n). Wis de persoonsgegevens van de betrokkene(n) zoveel mogelijk als u een bijlage meestuurt met uw melding. 

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact op te kunnen nemen over uw melding. Bijvoorbeeld als we een vraag hebben over de melding.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren. Deze grondslag staat in artikel 6, lid 1, sub e van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren. Dat staat in de Archiefwet. Wanneer wij uw persoonsgegevens bewaren, doen wij dat dus omdat dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze grondslag staat in artikel 6, lid 1, sub c van de AVG. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren de meldingen van datalekken, inclusief uw contactgegevens, 7 jaar. Die termijn volgt uit de Archiefwet.

Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Wij kunnen gegevens uit datalekmeldingen delen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek (artikel 5 lid 1 aanhef en onder b AVG). 

Wij delen deze gegevens:

  • de in de melding genoemde aantallen;
  • antwoorden op gesloten vragen;
  • het KvK-nummer.

Wij hebben passende waarborgen getroffen om de persoonsgegevens te verstrekken aan het CBS. Daarnaast beschikt het CBS over de nodige waarborgen om uw persoonsgegevens conform de wet te verwerken (artikel 89 lid 1 AVG). Vanaf het moment dat het CBS de gegevens uit de datalekmeldingen heeft ontvangen, is het CBS de verwerkingsverantwoordelijke