Vergroot contrast

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) is een centrale database met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland. Er staan ook gegevens in van Nederlanders in het buitenland. De BRP is de opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Verstrekking gegevens uit de BRP

Overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. De Belastingdienst bijvoorbeeld gebruikt persoonsgegevens om belastingen te heffen en het UWV om uitkeringen te verstrekken. Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP.

Daarnaast mogen gemeenten gegevens uit de BRP doorgeven aan zogeheten derden, zoals pensioenfondsen. Gemeenten mogen geen gegevens uit de BRP verstrekken aan commerciële instellingen of particulieren.

Aan wie de gemeente gegevens mag geven, is geregeld in het Besluit BRP (bijlagen 4 en 5).

Toezicht op wet BRP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP). Dat houdt in dat de AP kan controleren of gemeenten zich aan deze wet houden als zij persoonsgegevens gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie over de Basisregistratie Personen (BRP) is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Basisregistratie Personen (BRP)'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van inwoners over de BRP

 • Kan ik mijn gegevens in de BRP inzien?

  Ja, dat kan. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

  U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid. Onder 'Persoonlijke gegevens' ziet u hoe u geregistreerd staat. U moet zich aanmelden om MijnOverheid te gebruiken. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  U kunt ook bij uw gemeente om inzage vragen.

  Voor meer informatie, zie inzage in de BRP op Rijksoverheid.nl.

 • Kan ik mijn gegevens in de BRP laten aanpassen?

  Ja, dat kan. U heeft recht op rectificatie van uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

  Kloppen uw persoonsgegevens in de BRP niet of zijn ze niet compleet? Dan kunt u uw gemeente vragen deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

  U moet dan wel aantonen dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Dit doet u met bewijsstukken, zoals een verblijfsvergunning of huwelijksakte.

 • Kan ik mijn gegevens in de BRP laten wissen?

  Dat kan alleen als de gemeente uw gegevens onrechtmatig verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

  Recht op vergetelheid

  In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen als u dat vraagt.

  Beperkt recht op vergetelheid bij BRP

  In de AVG staan verschillende situaties genoemd waarin een organisatie uw gegevens moet wissen. Maar voor de BRP geldt alleen de situatie: onrechtmatige verwerking van uw gegevens.

  Dat komt omdat de verwerking van uw gegevens in de BRP noodzakelijk is om aan een wettelijke plicht te voldoen. En dat is volgens de AVG een van de uitzonderingen op het recht op vergetelheid.

 • Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van mijn gemeente op mijn verzoek om inzage, rectificatie of verwijdering?

  Heeft u aan uw gemeente gevraagd om inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP)? En bent u het niet eens met de beslissing van uw gemeente op uw verzoek? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. 

  Beroep instellen

  Bent u het vervolgens ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de rechter.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid op Rijksoverheid.nl.

 • Kan ik mijn gegevens in de BRP geheim laten houden?

  Ja, dat kan. U kunt bij uw gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) vragen. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties.

  U leest meer over geheimhouding BRP op Rijksoverheid.nl.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens in de BRP?

  Nee, dat kan niet. Het recht van bezwaar geldt niet voor uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

  Recht van bewaar

  In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht van bezwaar opgenomen. Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Maar dat kan alleen als een organisatie uw gegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang. Of op grond van een gerechtvaardigd belang.

  Geen recht van bezwaar bij BRP

  Het recht van bezwaar geldt niet bij de BRP, omdat uw gemeente uw persoonsgegevens in de BRP verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

  Wat kan wel?

  U kunt aan uw gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. Bijvoorbeeld als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit.

  Bent u geadopteerd? Of heeft u een geslachtswijziging gehad? Dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens van vóór uw adoptie of geslachtswijziging uit de BRP te verwijderen.

 • Kan ik de verwerking van mijn gegevens in de BRP laten beperken?

  Nee, dat kan niet. Het recht op beperking van de verwerking geldt niet voor uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

  Recht op beperking van de verwerking

  In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op beperking van de verwerking opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie uw gegevens (tijdelijk) niet mag gebruiken. Bijvoorbeeld tot duidelijk is of deze gegevens kloppen.

  Geen beperking verwerking bij BRP

  De BRP is de centrale bron van informatie voor de overheid. Het uitwisselen van informatie binnen de overheid zou ernstig gehinderd worden als mensen zouden vragen om de verwerking van hun gegevens te beperken. Daarom geldt het recht op beperking van de verwerking niet voor de BRP.

  Wat kan wel?

  Uw gemeente kan wel een aantekening plaatsen bij de gegevens waar het om gaat. Voor de organisaties die gegevens uit de BRP ontvangen, is het dan duidelijk dat de gegevens ter discussie staan.

  U kunt ook vragen om uw gegevens te rectificeren of wissen.

 • Kan ik mijn gegevens uit de BRP laten overdragen (recht op dataportabiliteit)?

  Nee, dat kan niet. Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

  Recht op dataportabiliteit

  In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op dataportabiliteit opgenomen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft.

  Zo kunt u uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

  Maar het recht op dataportabiliteit geldt niet voor alle gegevens. U kunt alleen persoonsgegevens laten overdragen die een organisatie met uw toestemming verwerkt. Of om een overeenkomst met u uit te voeren.

  Geen dataportabiliteit bij BRP

  Verwerking van uw gegevens in de BRP gebeurt niet op grond van uw toestemming. Ook gaat het niet om een gegevensverwerking die noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren. Daarom geldt het recht op dataportabiliteit niet bij de BRP.

 • Heb ik bij de BRP recht op een menselijke blik bij een besluit over mij?

  Ja. Het recht op een menselijke blik bij besluiten geldt ook voor uw gegevens die in de basisregistratie personen (BRP) worden verwerkt.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van gemeenten over de BRP

 • Welke AVG-plichten heb ik als gemeente bij de BRP?

  In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vindt u een aantal aanvullende regels voor het verwerken van persoonsgegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat om situaties die niet in de Wet BRP zelf zijn geregeld.

  AVG-plichten

  Die plichten zijn onder meer:

  Verwerkingsverantwoordelijken BRP

  Deze specifieke AVG-regels voor de BRP gelden rechtstreeks voor de verwerkingsverantwoordelijken van de BRP. Dit zijn het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  De genoemde regels gelden dus niet voor ‘ontvangers’ van persoonsgegevens uit de BRP. Zij moeten zich in zijn geheel aan de AVG houden en/of aan andere specifieke wetgeving.

 • Moet ik het als gemeente aan andere organisaties laten weten als gegevens in de BRP zijn gerectificeerd of gewist?

  Nee, dit hoeft niet altijd. De kennisgevingsplicht in de Wet BRP is namelijk beperkter van opzet dan de kennisgevingsplicht uit artikel 19 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

  De verwerkingen van persoonsgegevens in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) zijn complex. Daarnaast worden er op grote schaal gegevens uit de BRP verstrekt aan tal van overheidsorganen en derden.

  Dat heeft als gevolg dat niet in alle gevallen iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens uit de BRP zijn verstrekt in kennis kan worden gesteld van elke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.

  Open norm

  Artikel 19 van de AVG bevat op dit punt overigens zelf al een open norm, omdat dergelijke kennisgevingen achterwege kunnen blijven indien dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

  Praktijk

  In de praktijk worden de ontvangers die bij ministerieel besluit zijn geautoriseerd voor spontane mutatieverstrekkingen uit de BRP al op de hoogte gesteld van wijzigingen in de gegevens die zij gewoonlijk ontvangen.

  Verzoek van betrokkene

  Daarnaast zal er op grond van de Wet BRP sprake zijn van een kennisgeving in de zin van artikel 19 van de AVG op verzoek van de betrokkene.

  Die kennisgeving moet u doen aan overheidsorganen en derden aan wie gedurende 20 jaar voorafgaand aan het verzoek van de betrokkene de desbetreffende gegevens zijn verstrekt. Tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost, dan hoeft u deze kennisgeving niet te doen.

  Grondslag

  De grondslag voor het treffen van deze afwijkende regeling is te vinden in artikel 23 van de AVG.