Vergroot contrast

Individuele gezondheidszorg

Handreiking Vrijstellingsbesluit Paragraaf 4. Zorg en welzijn: Vrijstelling 14. (Artikel 16 Vrijstellingsbesluit)

Beschrijving van de vrijstelling
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg over hun patiënten. Deze beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld artsen) hoeven de verwerking van persoonsgegevens van hun patiënten niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
NB: Wie beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg zijn, wordt bepaald in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; dit zijn onder meer artsen, tandartsen en verpleegkundigen, diëtisten en logopedisten, enzovoorts.

1. Toegestane doeleinden van de verwerking
De verwerking mag alleen geschieden voor:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg, individueel of in samenwerkingsverband, mits dit samenwerkingsverband niet meer dan zes personen telt; 
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen); 
 • het behandelen van geschillen; 
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
   

2. Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de patiënt; 
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige patiënten; 
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de gezins- of familieleden van de patiënt; 
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van anderen die over het welzijn en de gezondheid van de patiënt worden ingelicht; 
 • gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van de patiënt; 
 • gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van gezins- en familieleden van de patiënt ingeval van erfelijke aandoeningen; 
 • andere zogenoemde bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wbp (onder meer gegevens over iemands ras, godsdienst/levensovertuiging of seksuele leven) met het oog op de goede behandeling of verzorging van de patiënt; 
 • gegevens die betrekking hebben op de gevolgde en te volgen behandeling van de patiënt; 
 • gegevens die betrekking hebben op de verstrekte medicamenten of voorzieningen; 
 • gegevens die betrekking hebben op het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding; 
 • gegevens die betrekking hebben op de verzekering van de patiënt; 
 • andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep.
   

3. Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt; 
 • degenen die optreden als vervanger van de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden; 
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek); 
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; 
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft; 
 • anderen, indien: 
   • de patiënt zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of 
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de patiënt (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
     

4. Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Als een zodanige bewaartermijn er niet is, moeten de gegevens uiterlijk vijf jaar na de beëindiging van de behandeling worden verwijderd.