Gezondheidsgegevens in een dossier

Hulpverleners zoals huisartsen, tandartsen en specialisten zijn wettelijk verplicht om gezondheidsgegevens van hun patiënten vast te leggen in een dossier. Dat is nodig voor een goede behandeling of verzorging. Patiënten kunnen dus niet altijd voorkomen dat hun gezondheidsgegevens worden opgenomen in een (medisch) dossier. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Deze verplichting voor hulpverleners is op verschillende plekken vastgelegd, omdat het om verschillende soorten hulpverlening kan gaan. Bijvoorbeeld:

Omdat het wettelijk verplicht is om gezondheidsgegevens op te nemen in een dossier, hoeft de patiënt of cliënt hiervoor geen toestemming te geven. 

Beveiliging

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat zorgaanbieders maatregelen moeten nemen om gezondheidsgegevens goed te beveiligen (artikel 32 AVG). Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of een ziekenhuis.

In de norm NEN 7510 staat hoe zorgaanbieders dat moeten doen. Zo mogen alleen bevoegde medewerkers toegang hebben tot het dossier van een patiënt. En moeten zorgaanbieders dat controleren.

Lees meer bij: Toegang tot het dossier met gezondheidsgegevens.

Bewaartermijn

In de AVG is de hoofdregel dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd (artikel 5 lid 1 onder e AVG). Die bewaartermijn is in specifieke wetten vastgelegd. Zo staat in de WGBO een bewaartermijn van in principe 20 jaar.

Lees meer bij: Het dossier met gezondheidsgegevens bewaren.

Rechten van patiënten

Op het moment dat de persoonsgegevens van mensen worden verwerkt, hebben zij bepaalde rechten. De rechten van patiënten staan in de WGBO, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de AVG.

 

  • In de WGBO staat dat patiënten het recht hebben om hun dossier met gezondheidsgegevens in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van hun dossier te vragen. Het wissen van gezondheidsgegevens is niet altijd mogelijk. De zorgaanbieder maakt deze afweging per geval en houdt zich daarbij aan de AVG.
  • De Wabvpz geeft patiënten het recht om hun dossier elektronisch in te zien.
  • Ook in de AVG staan verschillende privacyrechten.

Lees meer bij: Rechten bij het dossier met gezondheidsgegevens.

 

Snelle antwoorden

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over mijn dossier met gezondheidsgegevens?

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw zorgaanbieder (zoals een huisartsenpraktijk of ziekenhuis) uw verzoek om uw dossier in te zien onterecht heeft afgewezen? Bespreek uw vraag of klacht dan eerst met uw zorgaanbieder.

Komt u er niet uit?

Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek? Of wilt u geen gesprek aangaan? Dan zijn er verschillende manieren waarop u een klacht kunt indienen over uw zorgaanbieder.

Gaat uw klacht over een overheidsinstantie? Dan kunt u ook terecht bij de Nationale ombudsman.

Mag een hulpverlener informatie over mijn religie vastleggen in een dossier?

Gegevens over iemands religie zijn bijzondere persoonsgegevens. Het is verboden om deze gegevens te verwerken, tenzij in de wet staat dat het in bepaalde situaties mag. In de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG artikel 30, lid 5) staat dat hulpverleners zulke bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken, in aanvulling op gezondheidsgegevens. Maar alleen als dat noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging.

De hulpverlener moet dus nagaan of het wel noodzakelijk is om de gegevens te verwerken. En of er andere manieren zijn om het doel te bereiken.

Een voorbeeld: registreert een hulpverlener uw religie alleen vanwege bepaalde eetgewoonten? Dan kan de hulpverlener in plaats daarvan ook registreren wat uw eetgewoonten zijn, zonder uw religie vast te leggen.

Of een hulpverlener kan u vragen of er nog religieuze achtergronden zijn die van belang zijn voor uw verzorging of behandeling. De hulpverlener registreert de religie dan alleen wanneer u samen heeft beoordeeld dat dit noodzakelijk is voor een goede behandeling.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Gezondheid

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is een taak van de gemeente, die vaak door de GGD wordt uitgevoerd. Dat is wettelijk zo geregeld.
Ga naar onderwerp
Gezondheid

Gezondheidsgegevens gebruiken en delen

Gegevens over iemands gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gezondheidsgegevens staan bijvoorbeeld in een medisch dossier.
Ga naar onderwerp