Toegang tot het dossier met gezondheidsgegevens

In eerste instantie is uw dossier met gezondheidsgegevens toegankelijk voor de hulpverlener die u behandelt. Daarnaast kunnen andere hulpverleners toegang krijgen tot uw dossier, als zij betrokken zijn bij uw behandeling. Zo kan uw arts samenwerken met een assistent of een collega om advies vragen. Hulpverleners die toegang hebben tot uw dossier, hebben een geheimhoudingsplicht. 

Op deze pagina

Toegang binnen de praktijk of instelling

De hulpverlener die u behandelt, kan ook andere medewerkers van de praktijk of instelling toegang geven tot uw dossier. Uw hulpverlener hoeft u hiervoor niet om toestemming te vragen.

De medewerkers die toegang krijgen, moeten wel betrokken zijn bij uw behandeling. En de toegang moet noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden.

Dat kunnen bijvoorbeeld ook medewerkers van het secretariaat of de financiële afdeling zijn. Of waarnemers of vervangers. Dat staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Maakt u bezwaar tegen het delen van uw gegevens met bepaalde medewerkers? Dan mag de hulpverlener de gezondheidsgegevens niet aan hen verstrekken. Staat dit een goede behandeling of zorgverlening in de weg? Dan moet de hulpverlener dit met u bespreken.

Toegang voor hulpverleners van een andere praktijk of instelling

Voor de toegang tot het dossier geldt naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) andere wetgeving. Zoals de WGBO, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

In deze wetgeving is het beroepsgeheim geregeld. Dat wil zeggen dat zonder toestemming van de patiënt of cliënt geen informatie uit het dossier met anderen buiten de praktijk of instelling mag worden gedeeld.

Elektronisch uitwisselingssysteem

Gebruikt uw hulpverlener een elektronisch uitwisselingssysteem zodat andere hulpverleners (buiten de praktijk of zorginstelling) gegevens van patiënten kunnen raadplegen? Dan mag uw hulpverlener uw gegevens alleen uitwisselen via dit systeem als u hierover geïnformeerd bent en hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Heeft u toestemming gegeven? Dan kunnen die andere hulpverleners uw dossier bekijken als dat nodig is voor uw behandeling of verzorging. Bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Wie uw gegevens uiteindelijk inzien, weet u niet van tevoren.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een voorbeeld van een elektronisch uitwisselingssysteem waarvoor u toestemming kunt geven. Bekijk voor meer informatie de website Volgjezorg.

Vaker toestemming geven

Er bestaan meerdere regionale elektronische uitwisselingssystemen voor hulpverleners om gegevens te delen. Daardoor kan het gebeuren dat u op meerdere plekken en van meerdere hulpverleners de vraag krijgt of u daarvoor toestemming wilt geven.

Snelle antwoorden

Wat gebeurt er met mijn dossier met gezondheidsgegevens als ik een andere huisarts krijg?

Verandert u van huisarts? Dan draagt uw oude huisarts uw dossier over aan uw nieuwe huisarts als u hiervoor toestemming geeft. Uw oude huisarts moet ervoor zorgen dat uw dossier op een veilige manier wordt overgedragen aan uw nieuwe huisarts.

Ook moet u de mogelijkheid krijgen om een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen als u dat wilt. Verder kunt u uw oude huisarts vragen om bepaalde gegevens te wissen, bijvoorbeeld omdat die oud zijn of niet meer relevant. Niet alle gegevens kunnen worden gewist, omdat sommige gegevens nodig kunnen zijn voor een goede behandeling. Uw huisarts maakt die afweging.

Bewaren dossier

Uw dossier moet volgens de wet 20 jaar bewaard blijven, nadat het dossier voor het laatst is gewijzigd. Draagt uw oude huisarts uw dossier over, dan gaat de bewaarplicht voor uw dossier over op uw nieuwe huisarts.

Geeft u geen toestemming voor overdracht van uw dossier naar uw nieuwe huisarts? Dan blijft het dossier nog 20 jaar bewaard bij uw oude huisarts.

Overname praktijk

Neemt een andere huisarts de praktijk van uw huidige huisarts over? Dan mag uw nieuwe huisarts uw dossier pas raadplegen als u heeft aangegeven dat u bij de praktijk in behandeling wilt blijven.

Mag mijn (nieuwe) tandarts met een vragenlijst mijn medische gegevens verzamelen?

Ja, dat mag. Maar uw tandarts mag alleen vragen stellen die nodig zijn voor een goede behandeling. Uw tandarts heeft bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid nodig om u een verdoving te kunnen geven.

Heb ik het recht om te weten wie er in mijn dossier met gezondheidsgegevens heeft gekeken?

Ja. U heeft het recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken (logging). U mag bovendien een elektronisch afschrift (artikel 15e Wabvpz) van de logging vragen met daarin overzichten van wie:

  • informatie in het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum;
  • informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.