Gegevens verstrekken aan de politie

De politie kan u als organisatie vragen om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld over uw klanten, werknemers of leerlingen. Of over mensen in uw omgeving. Het is belangrijk dat u zorgvuldig met zo’n verzoek omgaat. Het uitgangspunt is dat u niet verplicht bent om gegevens te verstrekken als de politie hierom vraagt. Dat is anders als de politie gegevens vordert op basis van een wettelijke regeling. Dan bent u wel verplicht om mee te werken.

Op deze pagina

Politie vraagt persoonsgegevens

U mag niet zomaar persoonsgegevens verstrekken aan (andere) organisaties. Ook niet aan de politie. Op persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Vraagt de politie u om gegevens? Beoordeel dan of u de gegevens mag verstrekken op grond van de AVG. Voldoet de verstrekking aan de politie niet aan de AVG? Dan moet u het verzoek weigeren. 

Dit geldt ook als de politie u als burger vraagt om gegevens. Bijvoorbeeld om beelden van uw deurbelcamera.

Aansprakelijkheid

Mensen mogen ervan uitgaan dat u hun gegevens niet zonder goede reden aan de politie geeft. Verstrekt u iemands persoonsgegevens aan de politie zonder dat u dat mag? Dan kan diegene u hiervoor aansprakelijk stellen.

Vraag de politie daarom altijd om schriftelijk aan te geven waarom u de gevraagde informatie zou moeten verstrekken. Vraag eventueel bedenktijd om het verzoek van de politie te kunnen overwegen. En win zo nodig juridisch advies in.

Politie vordert persoonsgegevens

De politie kan persoonsgegevens bij u vorderen. Dat is iets anders dan gegevens vragen. De politie mag alleen gegevens vorderen in situaties die in het Wetboek van Strafvordering staan. Bijvoorbeeld om bepaalde soorten misdrijven op te lossen.

Als de politie gegevens vordert, bent u als organisatie of burger verplicht om mee te werken. In deze situatie vervalt een aantal eisen uit de AVG. Zo hoeft u niet te beoordelen of de verstrekking van gegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor u deze gegevens heeft verzameld.

De politie moet bij een vordering wel uitdrukkelijk en gericht om de gegevens vragen. En kunnen uitleggen op grond van welke wettelijke regeling u de gegevens moet verstrekken. Doet de politie dit niet, dan hoeft u niet mee te werken.

Informatieplicht bij verstrekken persoonsgegevens

Verstrekt u gegevens over bepaalde personen aan de politie? Dan moet u dit deze mensen meestal laten weten, op grond van de informatieplicht uit de AVG. Tenzij er een uitzondering geldt op die informatieplicht. Of als u een geheimhoudingsplicht heeft na vordering van gegevens.

Uitzondering op de informatieplicht

U hoeft de mensen om wie het gaat niet te informeren als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te vervolgen. Dit is een van de uitzonderingen op de informatieplicht genoemd in artikel 13 en 14 van de AVG. U moet zelf per situatie beoordelen of zo’n uitzondering van toepassing is.

Geheimhoudingsplicht

Verstrekt u gegevens na een vordering van de politie? Dan is er een aantal situaties waarin de wet bepaalt dat u een geheimhoudingsplicht heeft. Dat betekent dat u de mensen om wie het gaat niet mag laten weten dat u hun gegevens aan de politie heeft doorgegeven.

Geldt er geen geheimhoudingsplicht? Dan moet u deze mensen wel laten weten dat u hun gegevens heeft verstrekt. Tenzij er een uitzondering op de informatieplicht van toepassing is in uw situatie, dan hoeft het niet.

Houd rekening met inzagerecht

Mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt, kunnen u om inzage in hun gegevens vragen. U moet dan onder meer laten weten aan wie u iemands gegevens heeft verstrekt.

Verstrekt u gegevens aan de politie, dan is het daarom verstandig om dit schriftelijk te doen. En in uw eigen administratie vast te leggen welke gegevens u aan de politie heeft doorgegeven.