Uw privacyrechten bij politie, bijzondere opsporing en justitie

Staan persoonsgegevens van u geregistreerd bij de politie, bijzondere opsporing of justitie? Of wilt u weten of er gegevens van u vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens. Kloppen uw gegevens niet? Dan heeft u het recht te vragen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te vernietigen.

Op deze pagina

Vragen om inzage in uw gegevens

Wilt u weten of persoonsgegevens van u zijn vastgelegd door de politie, een organisatie voor bijzondere opsporing (zoals een bijzondere opsporingsdienst) of een organisatie van justitie (zoals het Openbaar Ministerie)? En zo ja, welke gegevens dat dan zijn? Dan kunt u vragen om inzage in uw persoonsgegevens.

Schriftelijk verzoek

U vraagt schriftelijk om inzage. U kunt daarvoor de Voorbeeldbrief verzoek om inzage politie, bijzondere opsporing of justitie gebruiken. U hoeft niet aan te geven waarom u inzage in uw gegevens wilt. Maar geef wel zo precies mogelijk aan in welke gegevens u inzage wilt.

Verder moet u kunnen aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien. Stuur daarom een kopie mee van uw identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of ID-kaart. Uw foto en BSN mag u afschermen.

Brief versturen

  • Wilt u inzage bij de politie? Stuur uw brief dan naar de politie-eenheid van de regio waar uw woonplaats onder valt. Het adres kunt u opzoeken in de adressenlijst van de politie. Bijvoorbeeld: U woont in Eindhoven. U stuurt uw brief dan naar de eenheid Oost-Brabant.
    Let op: U kunt uw verzoek niet per e-mail doen bij de politie.
  • Wilt u inzage bij een organisatie voor bijzondere opsporing of van justitie? Kijk dan in de privacyverklaring op de website van deze organisatie voor het (e-mail)adres waarnaar u uw brief kunt sturen.

Reactietermijn

De politie of andere organisatie moet uw verzoek binnen 6 weken beantwoorden.

Vragen om rectificatie van uw gegevens

Kloppen de persoonsgegevens niet die de politie, organisatie voor bijzondere opsporing of organisatie van justitie over u heeft vastgelegd? Dan kunt u vragen uw gegevens te rectificeren (aan te passen of aan te vullen) of te vernietigen.

Schriftelijk verzoek

U doet uw verzoek schriftelijk, met een e-mail of brief. U kunt daarvoor de Voorbeeldbrief rectificatie of vernietiging politie, bijzondere opsporing of justitie gebruiken.

Stuur een kopie mee van uw identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of ID-kaart. Uw foto en BSN mag u afschermen.

Brief versturen

U verstuurt uw brief aan hetzelfde (e-mail)adres als bij een inzageverzoek.

Reactietermijn

De politie of andere organisatie moet uw verzoek binnen 4 weken schriftelijk beantwoorden.

Uw verzoek om inzage of rectificatie is geweigerd

Heeft u een verzoek om inzage, rectificatie of vernietiging van uw gegevens gedaan? Soms mag de politie, organisatie voor bijzondere opsporing of organisatie van justitie uw verzoek weigeren. Bijvoorbeeld om andere mensen te beschermen, zoals getuigen of informanten. Of als ingaan op uw verzoek nadelige gevolgen zou hebben voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten.

Bent u het niet eens met de weigering van uw verzoek? Dan kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen om te bemiddelen of te adviseren. Hiervoor kunt u de Voorbeeldbrief verzoek om bemiddeling of advies bij politie, bijzondere opsporing of justitie gebruiken.

U heeft een vraag of klacht

Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de politie, organisatie voor bijzondere opsporing of organisatie van justitie? Lees dan hier wat u kunt doen.

Vraag of klacht politie

U kunt een brief sturen naar de privacydesk van de politie-eenheid in uw regio (de regio waar uw woonplaats onder valt). Het adres kunt u opzoeken in de adressenlijst van de politie.  Bijvoorbeeld: U woont in Eindhoven. U stuurt uw brief dan naar de eenheid Oost-Brabant.

Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat de politie uw identiteit kan controleren. Uw foto en BSN mag u afschermen.

Komt u er met de privacydesk niet uit? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van de politie. U kunt bellen naar 0900-8844 of mailen naar functionaris-gegevensbescherming@politie.nl.

Komt u er ook met de FG niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de AP.

Vraag of klacht bijzondere opsporing

Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie voor bijzondere opsporing? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) of privacyfunctionaris van deze organisatie. De contactgegevens vindt u in de privacyverklaring op de website van de organisatie.

Komt u er met de FG of privacyfunctionaris niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de AP.

Vraag of klacht justitie

Heeft u een vraag over het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie van justitie? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) of privacyfunctionaris van deze organisatie. De contactgegevens vindt u in de privacyverklaring op de website van de organisatie.

Komt u er met de FG of privacyfunctionaris niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.  Hoe u dat doet, hangt ervan af om welke organisatie het gaat: een rechtbank, een bestuursrechtelijk college of een andere organisatie van justitie.

Rechtbank

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens in een rechtszaak? Dan kunt u een klacht indienen bij de procureur-generaal (PG) van de Hoge Raad. Zie verder:

Bestuursrechtelijk college

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door een bestuursrechtelijk college? Dat zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De bestuursrechtelijke colleges hebben een eigen klachtenprocedure.

Andere organisatie

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door een andere organisatie van justitie? Dan kunt u een klacht indienen bij de AP.