Douane Informatiesysteem (DIS)

Via het Douane Informatiesysteem (DIS) kunnen de Europese douaneautoriteiten informatie uitwisselen. Het wordt ook wel Customs Information System (CIS) genoemd.

Op deze pagina

Doel van het DIS

Het doel van het DIS is om criminaliteit, zoals smokkel, te bestrijden.

Wetgeving voor het DIS

Het DIS is gebaseerd op Verordening 515/1997 en Raadsbesluit 2009/917/JHA van de EU.

Gegevens in het DIS

Het DIS bevat uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de douanevoorschriften. Dit kunnen onder meer persoonsgegevens zijn, zoals de naam, het adres en het nummer van het identiteitsdocument van een verdacht persoon.

De aard van deze persoonsgegevens is nauwkeurig omschreven. De verzameling en verwerking ervan is gebonden aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is, net als in de rest van de EU, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en daarnaast de Wet politiegegevens (Wpg).

Toezicht op het DIS

Het DIS bestaat uit 2 aparte databases:

  1. De ene database bevat gegevens over zaken die onder Europese wetgeving (douane- en landbouwvoorschriften) vallen, waaronder mogelijk ook persoonsgegevens.
  2. De andere database bevat gegevens over zaken die alleen onder nationale wetgeving vallen (politie en justitie), bijvoorbeeld fraude of de smokkel van drugs of wapens. 

Toezicht op database 1

Het toezicht op dit deel van DIS is belegd bij de Supervision Coordination Group Customs Information System (SCG CIS) .

De SCG CIS bestaat uit de nationale privacytoezichthouders van de EU-lidstaten en de European Data Protection Supervisor (EDPS). De Autoriteit Persoonsgegevens vertegenwoordigt Nederland in de SCG CIS.

Toezicht op database 2

De regels voor het verwerken van gegevens in dit deel van DIS, waaronder de regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zijn vastgelegd in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (DIS-overeenkomst).

Het toezicht op dit deel van het DIS ligt bij het Secretariaat van de Europese Raad. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het nationale deel van het systeem.

Uw rechten bij het DIS

Staan u persoonsgegevens (mogelijk) geregistreerd in het DIS? Dan heeft u in principe recht op inzage in uw gegevens. Ook heeft u het recht om te vragen om uw gegevens te corrigeren of verwijderen. 

U kunt in elke EU-lidstaat een verzoek indienen door contact op te nemen met de bevoegde autoriteit. Doet u een verzoek buiten Nederland? Dan kunt u terecht bij de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar u uw verzoek wilt indienen. Welke dat is voor ieder land, kunt u vinden in: A guide for exercising the right of access to the Customs Information System.

Recht op inzage

U heeft recht op kennisneming van (inzage in) uw gegevens. Dit houdt in dat u kunt vragen of uw persoonsgegevens in het DIS staan. En zo ja, welke persoonsgegevens van u zijn opgenomen in het DIS en met welk doel.

U kunt om kennisneming vragen door een brief te schrijven aan de nationale instantie die verantwoordelijk is voor gegevens in het DIS. In Nederland is dat de Belastingdienst.

U kunt uw brief sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen

Let op: 

  • U moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. U mag hierop uw pasfoto en uw burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. 
  • Dient een advocaat voor u het verzoek in? Dan moet u ook een schriftelijke machtiging meesturen.

Reactie op verzoek

Doet u een inzageverzoek in Nederland? Dan krijgt u binnen 4 weken antwoord op uw verzoek. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Doet u een verzoek in een ander land? Dan is het afhankelijk van de regels van dit land wanneer u antwoord krijgt.

Weigering verzoek

Uw verzoek om kennisneming van uw gegevens mag alleen worden geweigerd als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor:

  • de openbare veiligheid;
  • een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving;
  • de bescherming van uzelf of van de rechten en vrijheden van anderen;
  • de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Recht op correctie of verwijdering

Kloppen de gegevens over u in het DIS niet? Of staan uw gegevens onterecht in het DIS? Dan heeft u het recht om correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen.

U kunt uw verzoek om correctie of verwijdering sturen aan:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen.