Vergroot contrast

Bijzondere opsporing

De politie houdt zich bezig met opsporing in het algemeen. Specifieke opsporing is in handen van bijzondere opsporingsorganisaties.

Bijzondere opsporingsorganisaties

Onder de bijzondere opsporingsorganisaties in Nederland vallen:

 • bijzondere opsporingsdiensten;
 • de Koninklijke marechaussee;
 • de Rijksrecherche;
 • Teams Criminele Inlichtingen;
 • buitengewone opsporingsambtenaren (boa's).

Bijzondere opsporingsdiensten

Bijzondere opsporingsdiensten (BOD'en) zijn verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een specifiek beleidsterrein. Bijvoorbeeld om fraude en witwassen, mensenhandel, illegale dierenhandel en milieucriminaliteit te bestrijden.

Zij doen dit in opdracht van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie. De persoonsgegevens die de BOD'en hierbij verwerken, vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op deze wet.

In Nederland zijn er 4 BOD'en. Het ministerie waar zij onder vallen is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.

 1. FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Financiën;
 2. Nederlandse Arbeidsinspectie, valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 3. NVWA-IOD (divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 4. ILT/IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport), valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Koninklijke marechaussee

De Koninklijke marechaussee valt onder het ministerie van Defensie. De Koninklijke marechaussee voert een aantal politietaken uit, waaronder beveiliging van de leden van het koninklijk huis, bewaking op luchthaven Schiphol, bestrijding van mensensmokkel en bestrijding van fraude met reis- en identiteitsdocumenten. Dit valt onder de Wpg.

De taak binnenlands vreemdelingentoezicht en grensbewaking die de Koninklijke marechaussee uitvoert, valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Rijksrecherche

De Rijksrecherche bewaakt de integriteit van de Nederlandse overheid. Hiertoe onderzoekt de Rijksrecherche strafbare feiten in opdracht van het College van procureurs-generaal. Bijvoorbeeld (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Dit valt onder de Wpg.

Teams criminele inlichtingen

Teams Criminele Inlichtingen (TCI’s, voorheen Criminele Inlichtingen Eenheden (CIE’s) geheten) verzamelen, registreren en analyseren informatie over zware en georganiseerde criminaliteit.

De politie-eenheden, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche hebben elk een eigen TCI. Dit valt onder de Wpg.

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's)

Naast de opsporingsambtenaren die behoren tot de politie en de hierboven genoemde organisaties, vallen ook de zogenoemde buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) onder de de Wpg.

Boa's zijn belast met de opsporing van bepaalde categorieën strafbare feiten op bijvoorbeeld het terrein van openbaar vervoer, milieu of onderwijs.

Deze boa’s kunnen in dienst zijn van de overheid, zoals de boa’s werkzaam bij de Douane, maar dat hoeft niet. Ze kunnen ook in dienst zijn van bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Bijzondere opsporing'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over boa's en de Wpg-auditplicht

 • Vallen boa's onder de Wpg als zij persoonsgegevens verwerken? En mag hun werkgever bij deze informatie?

  Ja, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die voor hun opsporingstaak persoonsgegevens verwerken, vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). De werkgever van een boa heeft, als verwerkingsverantwoordelijke, toegang tot de persoonsgegevens die boa’s voor hun opsporingstaken verwerken.

  Verwerkingsverantwoordelijke bij opsporingstaken

  Boa’s kunnen als taak hebben bepaalde categorieën strafbare feiten op te sporen. Bijvoorbeeld op het terrein van openbaar vervoer, milieu of onderwijs. In zo’n geval geldt de Wpg. 

  Boa’s kunnen in dienst zijn van de overheid, zoals boa’s die werken bij de Douane of Staatsbosbeheer, maar dat hoeft niet. Ze kunnen ook in dienst zijn van private organisaties. Bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen of Natuurmonumenten. 

  Niet de werkgever, maar de individuele boa is belast met de opsporing. En die opsporing vindt plaats onder gezag van de officier van justitie. Boa’s verwerken de politiegegevens echter onder beheer van hun werkgever. Daarmee is de werkgever de verwerkingsverantwoordelijke. 

  De werkgever is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wpg. Daarom heeft de werkgever toegang tot de gegevens die boa’s voor hun opsporingstaken verwerken.

  Verwerkingsverantwoordelijke bij toezichtstaken 

  De toezichtstaken van de boa vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De werkgever is ook dan de verwerkingsverantwoordelijke.

  Zie ook

 • Geldt de Wpg-auditplicht ook voor boa's?

  Ja. Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die voor hun opsporingstaken persoonsgegevens verwerken, vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). Dit betekent onder meer dat de Wpg-auditplicht ook geldt voor de werkgever van boa’s. De werkgever is namelijk de verwerkingsverantwoordelijke.

  De Wpg-audits zijn een belangrijk instrument voor het interne toezicht van een verwerkingsverantwoordelijke.

  Interne Wpg-audit: elk jaar

  Werkgevers van boa’s zijn verplicht om elk jaar een interne Wpg-audit te doen.

  Externe Wpg-audit: elke 4 jaar

  Daarnaast moeten werkgevers elke 4 jaar een externe Wpg-audit laten uitvoeren en de resultaten daarvan aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sturen.

  Zo nodig moeten zij na een jaar een hercontrole laten uitvoeren. De resultaten van de hercontrole moeten zij ook aan de AP sturen.

  Moment externe Wpg-audit

  De Wpg bepaalt dat de externe audit 2 jaar na inwerkingtreding van de auditverplichting voor de eerste keer moet worden uitgevoerd.

  Die auditverplichting is met ingang van 1 januari 2019 (inwerkingtreding van de nieuwe Wpg) van kracht geworden voor (de werkgevers van) boa’s.

  Werkgevers van boa’s moesten de eerste externe Wpg-audit dus in 2021 laten uitvoeren. En daarna eenmaal in de 4 jaar.

  Dat betekent dat de volgende externe Wpg-audit in 2025 uitgevoerd moet worden (over de stand van zaken in 2024).

  Zie ook

 • Geldt de Wpg-auditplicht alleen voor de overheid?

  Nee. Iedere werkgever van een of meer boa’s valt onder de auditplicht. Het maakt daarbij niet uit of deze werkgever een overheidsorganisatie is of niet.

  Ook private organisaties kunnen boa’s in dienst hebben. Bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen of Natuurmonumenten.

 • Welke eisen worden gesteld aan een interne en externe Wpg-audit?

  De wetgever heeft de regels vastgesteld voor de wijze waarop interne en externe Wpg-audits moeten worden uitgevoerd en voor de inhoud van de audits. Deze regels zijn opgenomen in artikel 33 van de Wpg, artikel 6:5 van het Besluit politiegegevens en in de Regeling periodieke audit politiegegevens.

  Eisen Wpg-audit

  Voor een Wpg-audit gelden onder meer de volgende eisen:

  • De resultaten van de externe Wpg-audit (het auditrapport) moeten aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden gestuurd.
  • Blijkt uit de interne of externe Wpg-audit dat niet (volledig) wordt voldaan aan de Wpg? Dan moet binnen 1 jaar een hercontrole worden uitgevoerd.
  • De uitvoerders van de Wpg-audits zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarover zij de beschikking hebben gekregen.
  • De controle moet gaan over hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn en de werking van deze maatregelen en procedures.
  • De externe auditor moet onafhankelijk zijn en voldoen aan de eisen aan werkwijze, deskundigheid en betrouwbaarheid die in de Regeling periodieke audit politiegegevens staan.

  Eigen verantwoordelijkheid

  De invulling en toepassing van deze regels is de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. De AP kan hierover niet oordelen of adviseren. Die invulling en toepassing hangen namelijk mede af van de specifieke situatie.

  En daarover geeft de AP zelden een oordeel of specifiek advies. Want dat vraagt om een beoordeling van alle feiten, omstandigheden en belangen. En daarin heeft niet de AP, maar de verwerkingsverantwoordelijke bij uitstek het benodigde inzicht.

  Zie ook

 • Mag uw FG de Wpg-audit uitvoeren?

  Nee, dat mag niet. De functionaris gegevensbescherming (FG) heeft als taak toezicht te houden op de naleving van de Wet Politiegegevens (Wpg) in uw organisatie. Dit is inclusief de audits. Daarom kan de FG niet zelf ook de audits uitvoeren.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het aanleveren van het Wpg-auditrapport

 • Wanneer moet u het Wpg-auditrapport aanleveren bij de AP?

  Als werkgever van boa's moet u de eerstvolgende externe Wpg-audit in 2025 laten uitvoeren. U moet de rapportage over de resultaten van de audit vervolgens uiterlijk 31 december 2025 aanleveren bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  De AP raadt echter aan het rapport zo snel mogelijk na de audit aan te leveren. Daarmee voorkomt u dat wordt gerapporteerd over inmiddels achterhaalde informatie.

  Zie ook

 • Hoe moet u het Wpg-auditrapport aanleveren bij de AP?

  Bent u werkgever van boa’s, dan geldt de Wpg-auditplicht ook voor u. Dit betekent dat u elke 4 jaar een externe Wpg-audit moet laten uitvoeren. De resultaten daarvan moet u aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sturen.

  Digitaal aanleveren

  U levert het Wpg-auditrapport digitaal aan via: 
  wpg-audit@autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Let hierbij op de volgende punten:

  • Verwijder namen van personen uit het document. Het is daarna niet nodig het document versleuteld te versturen.
  • Kies voor een leesbaar bestandsformaat, bij voorkeur pdf/A.
  • Zorg dat de grootte van het bestand niet meer is dan enkele MB’s.

  Template auditrapport

  Wilt u de resultaten van uw audit vergelijken met die van anderen? En met de audits die u in de toekomst uitvoert? Dan is het handig om een template te gebruiken. 

  U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruikmaken van het template dat NOREA heeft ontwikkeld.

  Ontvangstbevestiging

  U ontvangt na het versturen een automatische ontvangstbevestiging.

  Let op: hou ook altijd een afschrift van de door u aangeleverde auditrapporten in uw eigen administratie.

  En verder?

  Verder hoeft u niets te doen richting de AP. Uiteraard moet u zelf passende opvolging geven aan de audit door het uitvoeren van verbeterplannen en hercontroles.

  Zie ook

 • Wat doet de AP met uw Wpg-auditrapport?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) registreert de aangeleverde Wpg-auditrapporten. Daarmee kijkt de AP of u voldoet aan uw wettelijke verplichting om het auditrapport aan de AP te sturen. 

  Verder gebruikt de AP de ingezonden auditrapporten als algemene input voor het toezicht van de AP. Bijvoorbeeld om te kijken of er over bepaalde onderwerpen meer voorlichting nodig is. 

  Let op: u krijgt geen individuele reactie van de AP op uw auditrapport.

Alle antwoorden op mijn vragenMijn gegevens bij bijzondere opsporing

Hulpmiddelen voor de burger