Samenwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt nationaal en internationaal samen met andere toezichthouders.

Binnen de Europese Unie (EU) werkt de AP intensief samen met de andere EU-privacytoezichthouders. Ook werkt de AP samen met privacytoezichthouders buiten de EU.

Op nationaal niveau werkt de AP samen met verschillende toezichthouders. Bijvoorbeeld als er raakvlakken zijn in het werkterrein.

Nationale samenwerking

De AP heeft met verschillende organisaties binnen Nederland een samenwerkingsovereenkomst (convenant). Een convenant wordt vaak gebruikt voor een probleem waar wetgeving (nog) niet aan de orde is of wetgeving alleen niet toereikend is.

In een convenant maken de deelnemende organisaties afspraken over de taakverdeling bij overlappende toezichtdomeinen. Ook leggen zij in het convenant de stappen vast die zij zetten om samen – binnen een wettelijk kader – doelstellingen te bereiken.

De AP heeft convenanten met de volgende partijen:

Markttoezichthoudersberaad

De AP neemt ook deel aan het Markttoezichthoudersberaad (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers.

De andere deelnemers zijn:

  • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Commissariaat voor de Media
  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Kansspelautoriteit (Ksa)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar.

Het MTB wil de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken bundelen. Een gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht. En beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. Met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over overstijgende thema’s.

Wederzijdse samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsovereenkomsten tussen toezichthouders.

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT)

Technologische innovaties en online diensten hebben een enorme impact op onze samenleving en economie. Daarom is er sinds oktober 2021 het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). In dit platform werken verschillende onafhankelijke toezichthouders samen bij het toezicht op digitale diensten.

Het SDT is opgericht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Deze toezichthouders hebben verschillende toezichtterreinen en hebben allemaal te maken met digitale diensten. Om ervoor te zorgen dat deze toezichtactiviteiten goed op elkaar aansluiten, willen de toezichthouders samen inspelen op ontwikkelingen. Denk aan thema's als kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, online personalisering, online manipulatie en misleiding.

Persoonsgegevens

Door de digitale transformatie ontstaan nieuwe markten, bedrijven en verdienmodellen. Hierbij worden meestal persoonsgegevens gebruikt. Innovaties zijn vaak sectoroverstijgend. Daardoor verandert de manier waarop mensen werken, zaken doen, consumeren, nieuws tot zich nemen en sociale contacten onderhouden. Dit biedt voordelen en kansen, maar kan ook risico’s en nieuwe problemen opleveren.

Doelstellingen

Het SDT wil kansen en risico's in de digitale samenleving begrijpen en op de agenda zetten. Naast onderzoek wil het SDT deze kansen en risico's ook kunnen aanpakken. Daarbij houdt het platform verschillende publieke belangen in de gaten. Ook willen de 4 toezichthouders samen investeren in kennis en kunde. En die met elkaar delen. Tot slot willen ze samen zorgen voor efficiënt en effectief toezicht op (Europese) wet- en regelgeving.

Kennis en onderzoek

Het SDT doet onderzoek om te leren waar problemen zich voordoen, om vervolgens samen in te kunnen grijpen. Een van de eerste zaken die het SDT onderzoekt, is hoe bedrijven en overheden internetgebruikers kunnen uitleggen wat er online met hun gegevens gebeurt. En hoe internetgebruikers het best beschermd kunnen worden tegen misleiding of misbruik van hun persoonsgegevens. Het liefst in voor iedereen begrijpelijk taalgebruik.

Ook inventariseert het SDT bijvoorbeeld nieuwe (Europese) regels voor het omgaan met grote technologiebedrijven, de dataeconomie en de platformeconomie. De toezichthouders zien elk vanuit hun eigen terrein toe op onderdelen van deze regelgeving. Daarnaast kijken de ACM, AFM, AP en het CvdM samen waar onderwerpen overlappen en waar problemen kunnen ontstaan.

Internationale samenwerking

Voor informatie over hoe de AP internationaal samenwerkt, zie: Internationale samenwerking.