Vergroot contrast

Wetten

De taak van de Autoriteit Persoonsgegevens is toezien of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens.

Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. De 4 belangrijkste wetten waarop de AP toezicht houdt zijn:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet geldt nog tot 25 mei 2018. Vanaf dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Wet politiegegevens

De politie gebruikt allerlei persoonsgegevens om politietaken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om daders van strafbare feiten op te sporen. De bescherming van persoonsgegevens bij de politie is geregeld in de Wet politiegegevens (Wpg).

De Wpg regelt de verwerking van politiegegevens door de Nationale Politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche. De Wpg is ook van toepassing op taken die de politie uitvoert voor justitie, zoals uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Wet basisregistratie personen

In de basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van de inwoners van Nederland. De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) regelt het juiste gebruik van deze gegevens. Daarbij gaat het onder meer om de handelswijze van gemeenten bij het opnemen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens in de BRP.

De BRP is de opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De Wet BRP is in werking getreden op 6 januari 2014.

De Wet BRP kent een eigen stelsel van regels. Op de verwerking van persoonsgegevens die in de BRP voorkomen, is de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt wel toezicht op de uitvoering van de Wet BRP (op grond van artikel 4.1 Wet BRP).

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Voor de opsporing, vervolging en afdoening van strafbare feiten verzamelt justitie allerlei persoonsgegevens. Ook voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag worden persoonsgegevens verwerkt.

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) regelt het verwerken van justitiële gegevens (in persoonsdossiers) en de verklaring omtrent het gedrag. De wet regelt ook de verwerking van strafvorderlijke gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de verwerking van justitiële gegevens op basis van deze wet.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens is de belangrijkste privacywet in Nederland

Lees meer over Wet bescherming persoonsgegevens

Wbp-naslag

Wbp-naslag is een naslagwerk van het CBP met een toelichting op de Wet bescherming persoonsgegevens

Lees meer over Wbp-naslag

Internationale privacywetgeving

Ook buiten Nederland is de bescherming van persoonsgegevens wettelijk geregeld

Lees meer over Internationale privacywetgeving