Vergroot contrast

Justitie

DISCLAIMER
De informatie op deze pagina is niet langer actueel. Dit komt omdat de Nederlandse overheid de nieuwe Europese Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie nog niet heeft geïmplementeerd. Dit gebeurt door de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) te wijzigen. Wel heeft de Eerste Kamer de wetswijzigingen op 16 oktober 2018 aanvaard. Het is nu aan de Koning en de verantwoordelijke minister om de wettekst te ondertekenen. Na publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad, kan de wet ingaan. Dan actualiseren wij ook de informatie op deze pagina. Via overheid.nl kunt u het wetgevingstraject van de Wijzigingswet WPG/Wjsg volgen.

De rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie (OM) en andere organisaties die vallen onder het ministerie van Justitie en Veiligheid voeren verschillende justitiële taken uit. Bij de uitvoering van deze taken moeten zij rekening houden met privacywetgeving. Op de gegevens die zij verwerken is ofwel de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), ofwel de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de naleving van beide wetten.

Rechterlijke macht

De inhoud van het werk van de rechter valt niet onder de toezichthoudende taak van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar verder is op de persoonsgegevens die de rechtbanken verwerken de Wbp van toepassing. Bijvoorbeeld bij publicatie van beslissingen en uitspraken.

Openbaar ministerie

De Wjsg is van toepassing wanneer het OM:

  • strafvorderlijke gegevens verwerkt vanwege een strafrechtelijke procedure;
  • justitiële gegevens verwerkt over iemands antecedenten;
  • bij de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

De Wbp geldt ten eerste wanneer het OM gegevens verwerkt in samenwerkingsverbanden, zoals veiligheidshuizen. En ten tweede wanneer het OM gegevens verstrekt voor buiten de strafrechtspleging gelegen doelen. Bijvoorbeeld wanneer het Om gegevens verstrekt aan de KNVB, Slachtofferhulp of journalisten. In de Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens  is vastgelegd wanneer en aan wie het OM dit mag doen.

Overige organisaties

Andere organisaties met justitiële taken zijn bijvoorbeeld:

  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
  • Nederlands Forensisch Instituut (NFI);
  • Raad voor de Kinderbescherming;
  • Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT).

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Justitie'