Vergroot contrast

Jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten verwerken daarbij persoonsgegevens van kinderen en hun ouders. Het uitgangspunt is dat gemeenten alleen noodzakelijke gegevens mogen verwerken. Ze mogen niet zomaar van alles vragen en registreren.

Organisatie jeugdhulp

Iedere gemeente organiseert de jeugdhulp verschillend. In veel gemeenten regelt het sociaal wijkteam de toegang tot jeugdhulp (indicatiestelling). In andere gemeenten biedt een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) toegang tot jeugdhulp.

Met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist is geen indicatiestelling door de gemeente nodig. In dat geval is jeugdhulp direct toegankelijk. 

Gecertificeerde instellingen

Gemeenten voeren de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering meestal niet zelf uit. Hiervoor sluiten zij contracten af met gecertificeerde instellingen. Dat zijn organisaties die door de overheid zijn goedgekeurd om deze hulp te geven.

De jeugdhulpverleners die bij deze instellingen werken, bieden de daadwerkelijke hulp of voeren de maatregelen uit. Deze hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen advies vragen of een mogelijk onveilige situatie melden. Ook professionals kunnen hier terecht.

Bij een melding onderzoekt Veilig Thuis of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo ja, dan kan Veilig Thuis de zaak overdragen aan bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of de Raad voor de Kinderbescherming.

Sociaal domein

Gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor andere vormen van zorg en ondersteuning. Zoals de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Al deze vormen van hulp samen noemen we het sociaal domein.

In dossier Sociaal domein staat meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten in het sociaal domein.
 

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Jeugdhulp'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over jeugdhulp

 • Mag een jeugdhulpverlener gegevens over mijn kind aan de gemeente doorgeven?

  Nee, meestal mag dat niet. Jeugdhulpverleners hebben namelijk een geheimhoudingsplicht. Die mogen ze niet zomaar doorbreken.

  Maar de jeugdhulpverlener van uw kind mag bijvoorbeeld wel een klein aantal gegevens van uw kind aan de gemeente doorgeven als hij de rekening voor de jeugdhulp indient.

 • Welke gegevens staan er in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR)?

  De Verwijsindex Risicojongeren (VIR)  is een landelijk systeem waarin hulpverleners kunnen melden dat zij zich zorgen maken over een jongere.  Doet een hulpverlener een melding in de VIR? Dan legt de hulpverlener het burgerservicenummer (BSN) van de jongere vast.

  Ook registreert de hulpverlener zijn eigen contactgegevens en de datum van melden. Later wordt ook de datum van verwijdering van de melding geregistreerd.

  Geen info over behandeling

  In de VIR staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De aard van de melding en de behandeling staan niet in de VIR. Die informatie blijft in het dossier bij de betreffende hulpverlener.

  Verwijsindex risicojongeren

  De VIR is een informatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.

  Door gebruik van de VIR weet een hulpverlener of er andere hulpverleners van een andere organisatie bij de jongere betrokken zijn.

  Een melding in de VIR staat los van een melding bij Veilig Thuis.

 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over jeugdhulp?

  Heeft u een vraag of een klacht over jeugdhulp? Bijvoorbeeld omdat u niet tevreden bent over hoe een medewerker binnen de jeugdhulp u of uw kind behandelt? Bespreek uw vraag of klacht dan eerst met de medewerker zelf.

  Lukt het niet om samen met de medewerker een oplossing te vinden? Dan kunt u terecht bij het AKJ, de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over Veilig Thuis

 • Heb ik het recht om te weten wie een melding over mijn gezin heeft gedaan bij Veilig Thuis?

  Nee, niet altijd. Dat hangt af van wie de melding bij Veilig Thuis heeft gedaan en wat de omstandigheden zijn.

  Particuliere melder

  Is de melder een particulier, zoals een familielid of een kennis? Dan mag Veilig Thuis u informatie over de identiteit van de melder geven. Maar dat mag alleen als de melder vooraf toestemming geeft.

  Beroepskracht

  Is de melder een beroepskracht die vanuit zijn functie met uw gezin te maken heeft, zoals een docent of een huisarts? Dan heeft u géén recht op informatie over de melder als dat:

  • een bedreiging kan vormen voor uw kind of voor andere kinderen in uw gezin;
  • een bedreiging kan vormen voor de beroepskracht zelf of een van zijn medewerkers;
  • de vertrouwensrelatie van de beroepskracht met u en uw gezin kan verstoren.
 • Mag de huisarts een melding doen over mijn kind bij Veilig Thuis?

  Ja, dat mag. Uw huisarts heeft wel geheimhoudingsplicht, maar hij heeft ook meldrecht. Dit betekent dat uw huisarts informatie over uw kind en uw gezinssituatie aan Veilig Thuis mag doorgeven.

  Uw huisarts mag niet zomaar een melding doen bij Veilig Thuis. Dit mag alleen als het nodig is om huiselijk geweld en/of kindermishandeling te stoppen. Of bij een redelijk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

  Voor deze melding heeft uw huisarts geen toestemming nodig van u als ouder(s) van het kind.

 • Mag de school informatie over mijn kind doorgeven aan Veilig Thuis?

  Ja, dat mag. Een school mag zonder toestemming van de ouder(s) informatie over een kind verstrekken aan Veilig Thuis. Maar dit mag alleen als het nodig is om huiselijk geweld en/of kindermishandeling te stoppen. Of bij een redelijk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Mag Veilig Thuis informatie verzamelen bij andere instanties en personen?

  Ja, dat mag. Veilig Thuis mag informatie over uw kind en uw gezinssituatie verzamelen bij bijvoorbeeld de school van uw kind of uw huisarts. Veilig Thuis heeft hiervoor geen toestemming nodig van u als ouder(s) van het kind. Maar het mag alleen als dat nodig is om de taak van Veilig Thuis goed uit te kunnen voeren.

  Let op: deze bevoegdheid geldt alleen als Veilig Thuis een melding heeft gekregen. Vraagt iemand Veilig Thuis om advies? Dan mag Veilig Thuis niet zonder toestemming gegevens verwerken.

 • Wat zijn mijn rechten als ik geregistreerd sta bij Veilig Thuis?

  U heeft in de meeste gevallen recht op informatie over en inzage in uw persoonsgegevens die geregistreerd staan bij Veilig Thuis. Ook heeft u het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

  Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan heeft u deze rechten namens uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind deze rechten zelf.

 • Waar kan ik terecht met een klacht over mijn registratie bij Veilig Thuis?

  Vindt u dat Veilig Thuis uw persoonsgegevens en/of de gegevens van uw kind onzorgvuldig heeft gebruikt? Dan kunt u contact opnemen met de regionale afdeling van Veilig Thuis waar u onder valt.

  U vindt de contactgegevens van de regionale afdelingen bij Veilig Thuis in de buurt. Kijk op de website van uw regionale afdeling voor informatie over de klachtenprocedure.

  Klacht indienen bij AP

  Komt u er niet uit met Veilig Thuis? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van uw persoonsgegevens door Veilig Thuis.

Hulpmiddelen voor professionals