Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Thema's:
Gemeenten
Inkomen en kredietwaardigheid

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

De Wgs regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.

Wat is het probleem?

De AP heeft de afgelopen jaren meerdere signalen, klachten en vragen ontvangen over schuldhulpverlening. Probleem is vaak dat niet duidelijk is welke gegevens de verschillende partijen met elkaar mogen delen en onder welke voorwaarden. En dat in de praktijk gegevens worden gedeeld zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Een aantal van deze onduidelijkheden komt aan bod in de wijziging van de Wgs, die op 1 januari 2021 van kracht is geworden.

Handreiking Wgs

De Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft eerst een kort overzicht van de wijzigingen. Daarna gaat de AP in op de aandachtspunten voor gemeenten (waaronder wijkteams) en professionals die betrokken zijn bij de uitvoering. De handreiking gaat, net als de Wgs, uit van de verschillende fasen in de schuldhulpverlening (vroegsignalering, toegang tot schuldhulpverlening, plan van aanpak en uitvoering hulpverlening). 

Daarnaast staan er in de handreiking extra aandachtspunten om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Zoals uitbesteding/mandatering, beroepsgeheimen en het informeren van burgers. Naast de handreiking Wgs heeft de AP een samenvatting van de aandachtspunten gemaakt.

Hoe nu verder?

De gewijzigde Wgs heeft op een aantal punten duidelijkheid gegeven. Toch staat er voor de praktijk nog een aantal belangrijke (juridische) vragen open. Daarom zullen gemeenten zelf concrete handvatten moeten opstellen voor de praktijk. Hiervoor kunnen zij de kaders en aandachtspunten uit de handreiking gebruiken. Pas als deze handvatten er zijn, is het mogelijk om mensen uit hun problematische schulden te helpen met respect voor hun privacy.

""

Publicaties

Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Samenvatting aandachtspunten Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Lees ook

Bekijk alle actualiteit