Vergroot contrast

Het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

Hoofdtaken

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek en zogeheten alternatieve interventies. Andere belangrijke taken van de AP zijn adviseren over nieuwe regelgeving en voorlichting geven over de privacywetgeving.

Organisatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een zelfstandig bestuursorgaan. De AP is aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. De organisatiestructuur is zichtbaar in het organogram van de AP.

Voor meer informatie, zie: Organisatie

Onderzoek

De AP gebruikt een groot deel van de capaciteit om onderzoek te doen naar de naleving van de wet. Heeft de AP tijdens onderzoek overtredingen vastgesteld die voortduren? Dan kan de AP de onderzochte organisatie dwingen deze overtredingen te beëindigen. Bijvoorbeeld door een boete te geven of een last onder dwangsom op te leggen.

Alternatieve interventies

Het is niet altijd nodig om direct een officieel onderzoek te starten bij een vermoeden dat een organisatie de privacywetgeving overtreedt. De AP kan ook eerst een gesprek met de organisatie voeren of een brief sturen. Dit noemen we alternatieve interventies. Een alternatieve interventie kan al genoeg zijn om de overtreding te laten beëindigen.

Wetgevingsadviezen

De AP adviseert over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Ministeries zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om de AP hierover om advies te vragen. Daarnaast kan de AP op eigen initiatief de regering en het parlement adviseren.

Voorlichting

De AP staat dagelijks mensen te woord, bijvoorbeeld als zij vragen en klachten hebben over hoe organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De AP vraagt mensen een tip te geven als hun iets opvalt om zo te weten of organisaties zich in de praktijk houden aan de wettelijke privacyregels. De AP ontvangt duizenden vragen en tips per jaar.

Wij gebruiken deze tips, in combinatie met onze kennis van het toezichtdomein, om te kiezen waarnaar we onderzoek gaan doen. We hebben een aantal criteria om te bepalen of er genoeg reden is om een onderzoek te starten. Bijvoorbeeld hoe ernstig de overtreding is.

Informatie website

Tips kunnen reden zijn om onze website aan te vullen. Veel informatie op onze website staat geschreven in de vorm van vraag en antwoord. Op die manier geven wij antwoord op concrete vragen uit de praktijk. Zo wordt duidelijk wat wel en niet mag.