Vergroot contrast

Organisatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. De relatie met de minister van Justitie en Veiligheid is vormgegeven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Aan het hoofd van de AP staat het bestuur. De organisatie is opgedeeld in 5 directies. De structuur van de organisatie is zichtbaar in het organogram van de AP.

Het bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de AP-organisatie. Het bestuur bestaat uit:

  • Aleid Wolfsen (voorzitter);
  • Monique Verdier (vicevoorzitter);
  • Katja Mur (bestuurslid).

De raad van advies van de AP heeft tot taak het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de AP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

De directies

De AP is onderverdeeld in 5 directies:

Directie Klantcontact en Controlerend onderzoek

De medewerkers van het Informatie- en Meldpunt Privacy, dat valt onder deze directie, zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers en organisaties. Zij zijn vijf dagen per week bereikbaar om te helpen bij vragen en klachten over de privacywet. Meldingen van datalekken komen ook bij deze directie binnen. De signalen die de directie uit het klantcontact verkrijgt, vormen een belangrijke bron om te beoordelen of, en zo ja hoe, de AP moet ingrijpen. Ook voert de directie controlerende onderzoeken uit op nationaal niveau. Bijvoorbeeld naar datalekken die niet bij de AP zijn gemeld. Het doel? Privacyschendingen snel en effectief aanpakken.

Directeur is Gerard Bukkems.

Directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie

De directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie houdt toezicht op de opzet, reikwijdte en werking van de interne privacyprocessen van organisaties om ervoor te zorgen dat zij persoonsgegevens optimaal beschermen. Daarnaast verzorgt de directie de technologische expertise over privacybescherming binnen de AP. De directie fungeert ook als het aanspreekpunt voor brancheorganisaties en Functionarissen voor de gegevensbescherming. Verder beoordelen de medewerkers van deze directie voorafgaande raadplegingen, vergunningaanvragen en privacy-instrumenten zoals gedragscodes en bindende bedrijfsvoorschriften.

Directeur is Cecile Schut.

Directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering

De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering is verantwoordelijk voor de sanctieoplegging door de AP, behandelt bezwaarzaken tegen door de AP genomen besluiten en vertegenwoordigt de AP bij de rechter op nationaal en Europees niveau. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over nieuwe wetgeving die raakt aan de bescherming van persoonsgegevens en draagt zij zorg voor de normuitleg door de organisatie. Ook de juridische staftaken vallen onder deze directie.

Directeur is Annita de Bruijne.

Directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie

Zo effectief mogelijk communiceren over onze missie, de resultaten van ons werk en de rechten en plichten op privacygebied. Zorgen voor een goede samenwerking en afstemming met Europese collegatoezichthouders en erop toezien dat organisaties die internationaal opereren zich aan de regels houden. Bepalen welke toezichtsstrategie het beste aansluit op het werk van de AP. En zorgen dat de bedrijfsvoering de medewerkers van de AP zo goed mogelijk ondersteunt. Dit zijn slechts enkele werkzaamheden uit het brede palet waarmee de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie zich bezighoudt. De medewerkers zorgen onder meer voor de perswoordvoering, ontwikkelen publiekscampagnes en werken samen met andere Europese privacytoezichthouders aan internationale guidance en onderzoeken.

Directeur is Marianne Niessink.

Directie Bedrijfsvoering i.o.

De directie Bedrijfsvoering in oprichting (i.o.) bestaat uit verschillende onderdelen die ieder onmisbaar zijn voor een goed functionerende organisatie. Voorbeelden van werkzaamheden van deze directie zijn:

  • administratieve ondersteuning;
  • beheer van facilitaire en logistieke zaken;
  • beheer van de ICT-omgeving;
  • het personeelsbeleid ontwikkelen en uitvoeren;
  • financieel beheer.

Kwartiermaker is Ernst-Jan van Broeckhuijsen.