Klacht over de AP

Heeft u een klacht over hoe (een medewerker van) de Autoriteit Persoonsgegevens zich heeft gedragen? Dan kunt u daarover een klacht indienen. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schriftelijke klacht

Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.

U kunt uw klacht versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

De Autoriteit Persoonsgegevens neemt telefonisch contact met u op om te kijken of we uw klacht direct mondeling kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan krijgt u een ontvangstbevestiging.

Hoorzitting

De medewerker over wie u klaagt, krijgt uw klacht te zien en de kans om hierop te reageren. Wij laten u deze reactie weten. U krijgt ook de mogelijkheid uw klacht toe te lichten tijdens een hoorzitting bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Mondelinge klacht

Voor de behandeling van mondelinge klachten is geen procedure voorgeschreven. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt mondelinge klachten in principe mondeling af.

Termijn

De Autoriteit Persoonsgegevens streeft ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Halen wij deze termijn wegens omstandigheden niet, dan kunnen wij deze met maximaal 4 weken verlengen.

Klachtbehandelaar

Uw klacht wordt behandeld door een medewerker van de Autoriteit Persoonsgegevens die niet betrokken was bij de gedraging waarover u klaagt. Dit is vrijwel altijd de klachtencoördinator.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Algemene wet bestuursrecht

De procedure zoals hierboven beschreven, is in overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.