Ontwerpbesluit gedragscode toegangsbeleid ISPS-bedrijven

Port Privacy B.V. heeft een gedragscode opgesteld voor het toegangsbeleid van ISPS-bedrijven in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze gedragscode goed te keuren. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij de AP.

ISPS-bedrijven zijn havenbedrijven die internationaal scheepverkeer afhandelen. Zij zijn verplicht een toegangsbeleid te voeren voor de veiligheid en beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Daarbij verwerken zij persoonsgegevens. 

De Privacy gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven geeft een nadere uitwerking van de AVG-verplichtingen die ISPS-bedrijven hierbij hebben. ISPS-bedrijven kunnen zich bij de gedragscode aansluiten.

Goedkeuren gedragscode

Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop de branche of sector omgaat met persoonsgegevens. En de AP vervolgens vragen om de gedragscode goed te keuren. 

Toezichthoudend orgaan

Organisaties die een gedragscode opstellen, moeten ook een toezichthoudend orgaan instellen. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode. De AP moet het toezichthoudende orgaan accrediteren. 

Port Privacy heeft de AP gevraagd om accreditatie, maar het desbetreffende toezichthoudende orgaan is nog niet geaccrediteerd. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring van de gedragscode.

Inzage van de stukken

Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen van 1 september t/m 12 oktober 2023 ter inzage bij de AP. U kunt de stukken op 2 manieren inzien:

  • Op het kantoor van de AP. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Hiervoor maakt u eerst een afspraak via telefoonnummer 070-8888 500.
  • U vraagt de stukken op in digitale vorm. Ook hiervoor belt u naar 070-8888 500.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2019-21352.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 1 september 2023. Dat is de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

""

Publicaties

Ontwerpbesluit gedragscode toegangsbeleid ISPS-bedrijven

Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven