Gedragscode Slim Netbeheer goedgekeurd door AP

Thema's:
Praktisch AVG
Internet of things

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de gedragscode Slim Netbeheer van Netbeheer Nederland goedgekeurd. De gedragscode gaat over het verwerken van persoonsgegevens (meetgegevens) voor de wettelijke taak van netbeheerders. De AP verbindt wel een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring, omdat het vereiste toezichthoudende orgaan er nog niet is.

Netbeheer Nederland is de branchevereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. De Slim Netbeheer gedragscode verplicht netbeheerders ertoe om samen te werken en afstemming te zoeken bij:
 

  • informatie verstrekken aan betrokkenen;
  • bepalen of een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de netbeheerders;
  • een risicobeoordeling uitvoeren;
  • een voorafgaande raadpleging aanvragen bij de AP, indien nodig.

Goedkeuren gedragscode

Een branche of sector die een gedragscode heeft opgesteld, kan aan de AP vragen om deze goed te keuren. De AP keurt een gedragscode goed als deze aan de eisen voor een gedragscode voldoet. Het is hierbij vooral belangrijk dat de gedragscode een concrete uitwerking van de AVG biedt.

Eerder publiceerde de AP al een ontwerpbesluit tot goedkeuring van de Slim Netbeheer gedragscode. Belanghebbenden konden toen hun zienswijze hierover indienen.

Inmiddels heeft de AP een definitief besluit genomen. Belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen nog beroep instellen tegen het besluit.*

Toezichthoudend orgaan

Een organisatie die een gedragscode opstelt, moet ook een toezichthoudend orgaan in het leven roepen. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode.

De AP moet het toezichthoudend orgaan accrediteren. De AP beoordeelt dan onder meer de onafhankelijkheid en deskundigheid van het toezichthoudend orgaan. Netbeheer Nederland heeft zo’n toezichthoudend orgaan nog niet opgericht. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring van de gedragscode.

Inzage van de stukken

Het besluit van de AP en de onderliggende stukken liggen vanaf 3 mei 2022 ter inzage bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur). Wilt u inzage in de stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het besluit van de AP en de Slim Netbeheer gedragscode ook vinden als bijlagen bij dit nieuwsbericht.

* Beroep tegen AP-besluit

Bent u belanghebbende? En kan u niet redelijkerwijs worden verweten dat u eerder geen zienswijze naar voren heeft gebracht? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de AP bij de rechtbank.

U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze termijn loopt vanaf 3 mei 2022, de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Vader thuis smarthome

Publicaties

Lees ook

Bekijk alle actualiteit