Extern onderzoek naar financiering Autoriteit Persoonsgegevens

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister voor Rechtsbescherming aangekondigd dat hij samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opdracht geeft voor een extern onderzoek naar de financiering van de AP. Na ruim een jaar ervaring met de AVG wordt duidelijk dat de AP in praktijk tegen verschillende knelpunten aanloopt. Doel van het onderzoek is om een gezonde basis te creëren voor de financiering die past bij een goede taakvervulling van de AP. Begin 2020 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

De AVG heeft ingrijpende veranderingen meegebracht voor het toezicht en de toezichthouder. De AP heeft er diverse nieuwe taken en bevoegdheden bij gekregen, onder meer op het gebied van Europese samenwerking, voorlichting en bij de behandeling van klachten van burgers. Inmiddels heeft de AP ruim een jaar ervaring met de AVG en worden diverse knelpunten zichtbaar. De klachteninstroom blijkt aanzienlijk hoger dan voorzien, het aantal datalekmeldingen blijft toenemen en de aanvragen voor zgn binding corporate rules (BCR’s) is gestegen en zal naar verwachting als gevolg van de Brexit verder toenemen.

De gevolgen voor de capaciteit en het budget van de AP zijn steeds nauwlettend gevolgd en onderwerp van gesprek geweest tussen JenV en de AP. Nu er meer cijfers en ervaringen beschikbaar zijn over de consequenties en de invoering van de AVG ontstaat er een beter beeld wat nodig is voor een goede taakvervulling van de AP. De minister van Rechtsbescherming heeft daarom afgesproken met de AP om een nieuw extern onderzoek te laten uitvoeren, dat de basis legt voor een gezonde financiering voor de komende jaren.

De financiering van de AP is nu gebaseerd op een onderzoek dat de AP liet uitvoeren in 2017 ter voorbereiding op de invoering van de AVG. Dit onderzoek bracht in kaart hoeveel mankracht en middelen de AP naar verwachting nodig zou hebben voor een effectieve en efficiente wijze van invulling van haar (nieuwe) taken en bevoegdheden. Inmiddels is dit onderzoek ingehaald door de praktijk.

Mensen op straat
Publicaties

Kamerbrief taken en budgetontwikkeling AP