Vergroot contrast

Privacystatement formulier meldplicht datalekken

Verantwoordelijke

De Autoriteit Persoonsgegevens is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Autoriteit Persoonsgegevens is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

De Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding.

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke (artikel 8, onder c, van de Wbp). 

Een dergelijke wettelijke verplichting heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 34a van de Wbp. Dit artikel stelt dat de verantwoordelijke de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 13 van die wet, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 13 van de Wbp verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart de persoonsgegevens die u invult op het formulier meldplicht datalekken 7 jaar.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek Wbp
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG