Vergroot contrast

Registratie van etnische gegevens slechts bij hoge uitzondering mogelijk  

De wetgever heeft registratie van etnische persoonsgegevens in beginsel verboden. Dit verbod is neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op het verbod zijn enkele in de Wbp omschreven uitzonderingen mogelijk. Indien organisaties etnische gegevens willen registreren om bepaalde maatschappelijke problemen aan te pakken, dan zullen zij aan de strenge criteria van de uitzonderingsgronden in de wet moeten voldoen.

De uitzonderingen op het verbod van registratie van etnische gegevens gelden voor enkele zeer specifieke doeleinden (zoals voorkeursbeleid). Daarnaast bepaalt de wet dat registratie van etniciteit toegestaan kan zijn als het noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang.

In dat laatste geval is vereist dat de mogelijkheid tot registratie van etnische gegevens óf uitdrukkelijk wordt geregeld in een wet óf het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor het specifieke geval ontheffing heeft verleend. In alle gevallen moet eerst de vraag worden beantwoord of het probleem niet met andere, minder ingrijpende, middelen te bestrijden is.

Registratie etniciteit Roma

Registratie van etniciteit staat momenteel volop in de belangstelling, vooral door berichten in de pers dat de gemeenten Ede en Enschede de etniciteit van Roma registreren. Het CBP heeft in de berichtgeving aanleiding gezien om met spoed contact op te nemen met de burgemeesters van beide gemeenten. De toezichthouder heeft inmiddels met beiden een indringend gesprek gevoerd.  

Gemeente Enschede

De burgemeester van de gemeente Enschede heeft verklaard dat de gemeente begin dit jaar een projectvoorstel heeft opgesteld dat inhield dat persoonsgegevens van Roma zouden worden vastgelegd. Gaandeweg heeft de gemeente echter besloten af te zien van uitvoering van het project en daarmee af te zien van het vastleggen van gegevens van Roma.

De burgemeester heeft het CBP toegezegd er uitdrukkelijk op toe te zullen zien dat gemeenteambtenaren in de praktijk niet toch etnische gegevens van Roma bijhouden. 

Gemeente Ede

De burgemeester van Ede heeft laten weten enkele feiten na te gaan en het CBP op korte termijn te zullen informeren met als uitgangspunt dat de gemeente hoe dan ook de wet zal naleven.

NOOT d.d. 20 juni 2011: De gemeente Ede heeft het CBP laten weten dat de etnische gegevens van Roma inmiddels zijn vernietigd.