Vergroot contrast

Privacygedragscode voor werving en selectiebranche  

Het CBP heeft de privacygedragscode van de brancheorganisatie voor Werving, Search en Selectie (OAWS) van een goedkeurende verklaring voorzien. De goedkeurende verklaring en de privacycode voor leden van de OAWS zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juli 2004, nummer 144.

Het CBP is van oordeel dat de privacycode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De gedragscode geeft weer voor welke doeleinden persoonsgegevens van potentiële kandidaten mogen worden verwerkt en stelt voorwaarden waaronder bepaalde persoonsgegevens van kandidaten verstrekt mogen worden aan opdrachtgevers. Daarnaast geeft de gedragscode specifieke uitwerking aan de rechten van de betrokkenen en met name het moment waarop zij geïnformeerd moeten worden over welke gegevens van hen verwerkt worden.

Al onder de Wet persoonsregistraties (WPR), in 1990, stelde OAWS een van de eerste privacygedragscodes op, die nu is vervangen, geactualiseerd en aangepast aan de Wbp. De goedkeurende verklaring voor deze huidige gedragscode is geldig voor een periode van vijf jaar.

Over gedragscodes
Organisaties die een bepaalde sector vertegenwoordigen, kunnen voor hun leden een gedragscode vaststellen. In de gedragscode wordt aangegeven hoe die leden met persoonsgegevens zullen omgaan. Er bestaat geen verplichting tot het vaststellen van een gedragscode. Het CBP kan op verzoek van de organisaties de ontwerpgedragscode toetsen en verklaren dat deze voldoet aan de Wbp. De verklaring van het CBP is ten hoogste vijf jaar geldig. Meer informatie over gedragscodes is te vinden in de brochure Gedragscodes. Bescherming van persoonsgegevens door zelfregulering.

Over het CBP
Het CBP houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.