Vergroot contrast

Ontwerpbesluit SNA-keurmerk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gemelde verwerking van persoonsgegevens (verwerken van strafrechtelijke gegevens voor het SNA-keurmerk) rechtmatig te verklaren.

De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om:

  • gegevens vast te leggen door gericht informatie te verzamelen met eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen;
  • strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken voor derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b, Wbp.

SNA-keurmerk

De SNA is een stichting die een keurmerk uitgeeft aan ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het doel hiervan is fraude en illegaliteit te voorkomen in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. De SNA doet dit samen met geaccrediteerde inspectie-instellingen. Deze voeren inspecties uit om te beoordelen of ondernemingen voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De SNA heeft in overleg met de inspectie-instellingen een protocol opgesteld voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens voor het SNA-keurmerk. Dit protocol gaat over strafrechtelijke gegevens die de inspectie-instellingen aan de SNA verstrekken en die de SNA aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW verstrekt.

Terinzagelegging van de stukken

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van de AP en het protocol van de SNA ook downloaden via de kolom 'Publicaties' op deze pagina.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2016-15798.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 23 december 2016, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.