Vergroot contrast

Ontwerpbesluit intrekking besluit rechtmatigheid verwerking Bureau Handhaving gemeente Nijmegen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens de rechtmatigheidsverklaring van de verwerking Bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen in te trekken.

Heimelijk cameratoezicht

Op 30 september 2013 heeft de AP bij besluit de door de gemeente Nijmegen beschreven verwerking van persoonsgegevens rechtmatig bevonden. De AP heeft dit oordeel destijds mede gebaseerd op jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

Op 13 september 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld dat het gebruik van heimelijk cameratoezicht door gemeenten onvoldoende berust op een duidelijke en voorzienbare en met waarborgen omklede wettelijke grondslag.

De AP concludeert op basis van deze uitspraak dat het verzamelen van persoonsgegevens door middel van heimelijk opgestelde camera’s in strijd is met artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het op deze wijze verzamelen van persoonsgegevens is daarom niet langer toegestaan. Hierdoor heeft de eerder door de AP afgegeven rechtmatigheidsverklaring zijn rechtmatigheid verloren.

Gelet op het bovenstaande trekt de AP haar besluit van 30 september 2013 in.

Terinzagelegging van de stukken

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf 4 mei 2017 ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2012-00471. U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.