Vergroot contrast

Gedragscode Particuliere Recherchebureaus in afrondingsfase  

Het CBP bericht met genoegen dat de conceptgedragscode voor particuliere recherchebureaus nagenoeg afgerond is. De gedragscode voorziet in de behoefte aan nadere regelgeving voor deze sterk groeiende sector. In de afgelopen maanden is er veelvuldig informeel overleg gevoerd met de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) om te komen tot een conceptgedragscode die een juiste uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormt.

Het CBP is over het geheel ingenomen met het bereikte resultaat, in het bijzonder met de uitwerking van de methoden van gegevensverzameling en de informatieverplichting ten opzichte van de onderzochte personen. De verwachting is dat de conceptgedragscode op korte termijn officieel aan het CBP wordt aangeboden om het formele traject in gang te zetten voor de verklaring van goedkeuring. De Minister van Justitie is voornemens om de goedgekeurde gedragscode via een ministeriële regeling voor te schrijven aan de particuliere recherchebureaus die werken op grond van een vergunning van Justitie.

Over gedragscodes
Organisaties die een bepaalde sector vertegenwoordigen, kunnen voor hun leden een gedragscode vaststellen. In de gedragscode wordt aangegeven hoe die leden met persoonsgegevens zullen omgaan. Er bestaat geen verplichting tot het vaststellen van een gedragscode. Het CBP kan op verzoek van de organisaties de conceptgedragscode toetsen en verklaren dat deze voldoet aan de Wbp. De verklaring van het CBP is ten hoogste vijf jaar geldig. Meer informatie over gedragscodes is te vinden in de brochure Gedragscodes. Bescherming van persoonsgegevens door zelfregulering.

Over het CBP
Het CBP houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.