Vergroot contrast

Eurocommissaris Reding bezoekt Artikel 29-werkgroep

Op 7 december 2011 hebben de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep (WP29), gesproken met de vice-president van de Europese Commissie, Viviane Reding, over de herziening van het raamwerk voor gegevensbescherming.

Mevrouw Reding, Eurocommissaris voor Justitie en Grondrechten, benadrukte in haar toespraak dat zij streeft naar een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens. Tevens bevestigde zij het grote belang van onafhankelijke en krachtige privacytoezichthouders. 

Zij herhaalde de toezegging van de Commissie om zich in te zetten voor de onafhankelijkheid van privacytoezichthouders, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon en het Grondrechtenhandvest. “De positie van privacytoezichthouders moet aanzienlijk worden verstevigd en hun bevoegdheden dienen te worden geharmoniseerd. Ik wil hun bevoegdheden versterken, zodat zij in gevallen waarin de wet wordt overtreden effectief gebruik kunnen maken van administratieve sancties.”

Eurocommissaris Reding wees er ook nadrukkelijk op dat binnen de EU betere coördinatie nodig is om effectieve en consistente handhaving te garanderen. “Om dit mogelijk te maken, moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste dient één leidende autoriteit verantwoordelijk te zijn voor het optreden in een bepaalde zaak. Ten tweede moeten de overige privacytoezichthouders de middelen hebben om ervoor te zorgen dat de leidende autoriteit tot actie over gaat, om gezamenlijk op te treden waar nodig en om te overleggen over de keuze van het rechtsmiddel. De derde voorwaarde is dat de Artikel 29-werkgroep in dit systeem een belangrijke rol speelt.”

Mevrouw Reding kondigde tevens het voornemen aan te komen tot een nieuwe ‘European Data Protection Board’. “Als de herziening in werking treedt, zal deze raad de opvolger zijn van de huidige Artikel 29-werkgroep. Met het oog op haar grotere toekomstige verantwoordelijkheden moet de raad kunnen beschikken over een effectief en toegewijd secretariaat.”

De leden van de Artikel 29-werkgroep verwelkomden de opmerkingen van mevrouw Reding. In het daaropvolgend debat benadrukten de privacytoezichthouders het belang van vooral de volgende onderdelen van de herziening:

  • de wereldwijde aspecten en invloed;
  • de borging van ‘het recht om vergeten te worden’;
  • het verzekeren van consistente toepassing: alle privacytoezichthouders dienen over de instrumenten te beschikken die nodig zijn om gezamenlijk een consistent beleid te voeren;
  • samenhang tussen de regels van de toekomstige Verordening en de regels die van toepassing zijn op politie en justitie.
  • De Artikel 29-werkgroep zal de voorstellen, die begin 2012 worden verwacht, zorgvuldig bestuderen en zo snel mogelijk daarna een gedetailleerde reactie opstellen.