Vergroot contrast

Conferentie Veiligheid en privacy Zoektocht naar een nieuwe balans

Het CBP organiseert op donderdag 1 november 2007 in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie een conferentie over twee zeer belangrijke waarden in onze samenleving: veiligheid en privacy. Zowel veiligheid als privacy zijn onmisbaar voor de burgers van een goed functionerende rechtsstaat. Ten onrechte worden deze waarden in het maatschappelijke debat de laatste jaren als tegenpolen neergezet. Het onderzoeksrapport ‘Veiligheid en privacy. Zoektocht naar een nieuwe balans’ beschrijft hoe het huidige debat door mythes en pavlovs wordt gekenmerkt. De bindende factor is de wens voor een effectieve democratische rechtsstaat, aldus de onderzoekers.

Tijdens de conferentie wordt het onderzoeksrapport getiteld ‘Veiligheid en privacy. Een zoektocht naar een nieuwe balans’ gepresenteerd. De minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het CBP hebben de Universiteit Utrecht en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement opdracht gegeven tot dit onderzoek. Na de openingstoespraak van Jacob Kohnstamm zal Erwin Muller, hoogleraar veiligheid en recht in Leiden, het rapport namens de onderzoekers presenteren. Daarna spreekt Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht in Nijmegen. De conferentie wordt afgesloten met een toespraak van de minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.