Vergroot contrast

Collegelid Ulco van de Pol benoemd tot ombudsman van Amsterdam  

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 16 december Ulco van de Pol benoemd tot gemeentelijke ombudsman. Tot de taken van de ombudsman behoren het onderzoeken en beoordelen van klachten over de wijze waarop een bestuursorgaan zich gedraagt, het doen van aanbevelingen ter verbetering van de werkwijze en het uitbrengen van adviezen om herhaling te voorkomen. De gemeentelijke ombudsman behandelt ook klachten over de gemeente Almere, Zaanstad en Weesp. De benoeming gaat in op 1 maart 2005 en geldt voor de duur van vijf jaar.

Ulco van de Pol maakt sinds 1994 deel uit van het College van de Registratiekamer en vervolgens het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze periode heeft hij zich vooral gewijd aan de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer in de publieke sector, politie en justitie, de sociale zekerheid, de zorgsector en het privacytoezicht op de samenwerking van politie en justitie in Europa.

Mr.dr. Ulco van de Pol (Amsterdam, 1948) werkte tijdens zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam als rechtbankjournalist. Na zijn studie was hij van 1975-1977 adjunct-secretaris van de staatscommissie 'Doelstelling en functie huis van bewaring" (de commissie-Van Hattum). Van 1977 tot 1986 was hij wetenschappelijk medewerker strafrecht aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. In 1986 promoveerde hij op Openbaar terecht, een onderzoek van het openbaarheidsbeginsel in de strafrechtspleging. Vanaf 1983 trad Van de Pol op als rechter-plaatsvervanger in Amsterdam. In 1986 stapte hij over naar deze rechtbank, waar hij onder meer rechter-commissaris en persrechter voor de strafsector was. In 1991 werkte hij op de stafafdeling wetgeving publiekrecht van het ministerie van Justitie.

Over het CBP
Het CBP houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.