Vergroot contrast

CBP: arbobedrijven verstrekken gegevens zieke werknemers in strijd met de wet

​Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek bij 2 arbodienstverleners geconstateerd dat zij in strijd met de wet medische gegevens van zieke werknemers verwerken. Het onderzoek vond plaats bij een gecertificeerde arbodienst en bij een verzuimbedrijf. Beide arbodienstverleners verstrekten medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever. Het ging daarbij om medische informatie die niet noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voorbeelden hiervan zijn aard en oorzaak van de ziekte, medicijngebruik en behandelingen. Verstrekking van dergelijke gevoelige medische gegevens aan de werkgever is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het onderzochte verzuimbedrijf heeft naar aanleiding van het onderzoek zodanige maatregelen getroffen dat de overtredingen inmiddels zijn beëindigd. Bij de gecertificeerde arbodienst zal het CBP de komende maanden controleren in hoeverre de geconstateerde overtredingen voortduren en zo nodig overgaan tot het nemen van handhavende maatregelen.

Nagekomen bericht d.d. 17 april 2014

Het CBP heeft naar aanleiding van een Wob-verzoek de geanonimiseerde rapporten van definitieve bevindingen vervangen door niet-geanonimiseerde rapporten. Inmiddels heeft niet alleen verzuimbedrijf HBS, maar ook de gecertificeerde arbodienst Perspectief de overtredingen beëindigd. Het CBP heeft daarom ook aan Perspectief bericht dat het geen reden meer ziet om handhavend op te treden.

Onderzoek verstrekking medische gegevens

​Eerder, in 2012, deed het CBP ook al onderzoek bij een verzuimbedrijf, een arbodienst en een werkgever die in strijd met de wet handelden doordat niet noodzakelijke gegevens over de gezondheid van werknemers aan werkgevers werden verstrekt.

Medische gegevens zijn gevoelige gegevens en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers een beperkt aantal noodzakelijke medische persoonsgegevens verwerken. Dit betreft onder meer gegevens over de verwachte duur van het verzuim en de mate - zoals vastgesteld door de arbodienst of bedrijfsarts - waarin een werknemer arbeidsongeschikt is.

Een verzuimbedrijf dat de verzuimbegeleiding uitvoert voor de werkgever mag in beginsel ook alleen deze beperkte set medische gegevens verwerken en verstrekken aan de werkgever. Ook een gecertificeerde arbodienst mag in het kader van verzuimbegeleiding slechts een beperkt aantal medische gegevens verstrekken aan de werkgever.

Arbodienst

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte gecertificeerde arbodienst structureel informatie over de aard en/of oorzaak van de ziekte, situationele omstandigheden, behandelingen en medicijngebruik heeft verstrekt aan werkgevers. Dit raakt bijna 58.000 werknemers. Het gaat om meer gegevens dan noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid en is daarmee in strijd met de wet.

Verzuimbedrijf

Het CBP concludeert dat het onderzochte verzuimbedrijf meer medische gegevens heeft verwerkt dan is toegestaan. Ook dit bedrijf verstrekte structureel meer informatie over de aard en/of oorzaak van de ziekte, situationele omstandigheden, behandelingen en medicijngebruik aan werkgevers dan is geoorloofd. Het onderzochte verzuimbedrijf heeft inmiddels werkgevers en werknemers hierover geïnformeerd. Het verzuimbedrijf heeft zijn werkwijze aangepast en aangekondigd de verwerkte gegevens te vernietigen. Ook heeft het verzuimbedrijf de werkgevers verzocht de aan hen verstrekte gegevens te vernietigen.

CBP

Het CBP besteedt in 2013 bijzondere aandacht aan de verwerking van gevoelige medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie.

Gerelateerd nieuws