Vergroot contrast

CBP adviseert over uitstroomprofielen speciaal onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur  en Wetenschap (OCW) wil de kansen voor maatschappelijke participatie van leerlingen van het speciaal onderwijs, vooral van het speciaal voortgezet onderwijs, vergroten. Daartoe worden uitstroomprofielen ontwikkeld die betere aansluiting mogelijk moeten maken op regulier vervolgonderwijs, werk of vormen van dagbesteding. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) adviseert de minister in de toelichting bij het wetsvoorstel dat deze kwaliteitsverbetering beoogt tot stand te brengen, aandacht te besteden aan de daarvoor benodigde verwerking van persoonsgegevens.

In het wetsvoorstel wordt een aantal instrumenten voorgesteld waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat om het in kaart brengen van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen en het opzetten van een voortgangsregistratie, het ontwikkelen van diploma’s en getuigschriften en het maken van een overgangsdocument dat leerlingen bij het verlaten van de school naast hun getuigschrift meekrijgen.

Het CBP merkt op dat het voor de hand ligt dat in de memorie van toelichting aandacht wordt besteed aan de Wet bescherming persoonsgegevens en met name aan het noodzaakcriterium en het proportionaliteitsbeginsel, temeer nu er bij wet een plicht tot verwerking van gewone èn bijzondere persoonsgegevens wordt opgelegd.

Het CBP wijst op de noodzaak in de systemen die nu in ontwikkeling zijn de standaarddocumenten zo in te richten dat niet te veel gegevens (kunnen) worden verwerkt. Maatvoering in de gegevensuitwisseling is nodig, zeker in die gevallen waarin sprake is van stages en werkgevers over de stagiaires worden geïnformeerd.