Vergroot contrast

CBP adviseert over registratie persoonsgegevens bij online kansspelen

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Kansspelen en enkele andere wetten in verband met kansspelen op afstand. Dit voorstel voorziet in een modernisering van het kansspelbeleid en strikte regulering van online kansspelen. Het CBP adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat met de opmerkingen van het CBP rekening is gehouden.

Kansspelverslaving voorkomen

De modernisering van het kansspelbeleid heeft tot doel kansspelverslaving te voorkomen, de consument te beschermen en illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan. Het wetsvoorstel creëert een kader om kansspelverslaving tijdig te signaleren en concrete stappen te zetten om verslaving te voorkomen.

Zo wordt er een centraal register opgericht voor uitsluiting van deelname aan kansspelen, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Hierin kunnen spelers zowel vrijwillig als onvrijwillig worden geregistreerd.

Onderbouwing noodzaak

Uit de toelichting op het wetsvoorstel volgt dat de voorgestelde maatregelen beantwoorden aan een dringende maatschappelijke behoefte, namelijk het terugdringen van gokverslaving. Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) dient die noodzaak te worden onderbouwd met een concrete, inhoudelijke belangenafweging.

Uit deze afweging moet blijken dat de voorgestelde inmenging in het privéleven van de betrokkenen evenredig is aan het nagestreefde doel (proportionaliteit) en dat de daarvoor aangevoerde gronden relevant en toereikend zijn (subsidiariteit). Deze afweging ontbreekt in de toelichting. 

Gebruik BSN

In het wetsvoorstel is een wettelijke grondslag neergelegd voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in CRUKS in de situatie dat een risicovolle speler zich niet in het register inschrijft. De vergunninghouder kan dit dan aan de raad van bestuur laten weten.
 
Het CBP ziet niet in dat de vergunninghouder pas bij het in kennis stellen van de raad van bestuur het BSN van de speler achterhaalt, vooral nu bij een (eerste) inschrijving op basis van het BSN in CRUKS wordt gecontroleerd of de desbetreffende speler niet is uitgesloten van deelname. Voor dit gebruik van het BSN is echter nog geen wettelijke grondslag in het voorstel neergelegd.
 
Het CBP wijst er ook op dat vergunninghouders het BSN verwerken als zij een kopie van een identiteitsbewijs gebruiken voor de inschrijving van een (nieuwe) speler. Ook hiervoor dient een wettelijke grondslag aanwezig te zijn.

Kopie identiteitsbewijs

In de toelichting staat vermeld dat de speler documenten moet overleggen waaruit de door hem opgegeven identiteit blijkt, zoals een kopie of scan van zijn identiteitsbewijs. Het CBP merkt allereerst op dat het vragen om legitimatie alleen zin heeft wanneer de echtheid en geldigheid van het identiteitsdocument wordt gecontroleerd. Dat kan alleen goed aan de hand van een origineel document, niet een kopie. Daarnaast wijst het CBP onder meer op de verplichtingen die het bezit van een kopie van een identiteitsbewijs met zich meebrengt voor organisaties.

Publicaties