Vergroot contrast

CBP adviseert over decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over de concept-Jeugdwet. Deze wet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden en bij psychische problemen. Het CBP adviseert onder meer om gemeenten te verplichten een privacy impact assessment (PIA) en audits uit te voeren.

Gevolgen voor verwerking persoonsgegevens

​De gevolgen van de Jeugdwet voor de gegevensverwerking zijn op dit moment nog niet concreet te duiden, omdat gemeenten aan de uitvoering van hun nieuwe taken nog vorm moeten geven. Het wetsvoorstel biedt hiervoor alleen kaders.

Wel is te verwachten dat de decentralisatie van taken op het gebied van respectievelijk jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en werk & inkomen ertoe zal leiden dat gemeenten aanzienlijke hoeveelheden gegevens gaan verwerken. Verder leidt de integrale aanpak van jeugd- en gezinsproblemen naar verwachting tot meer uitwisseling van persoonsgegevens tussen de betrokken partijen.

Waarborgen zorgvuldige gegevensverwerking

Het wetsvoorstel brengt privacyrisico’s met zich mee, zoals bovenmatige gegevensverwerking, het gebruik van persoonsgegevens voor een ander (niet-verenigbaar) doel en beveiligingsrisico’s.
 
Uit openbare informatie over de decentralisatie van de jeugdzorg blijkt niet dat gemeenten en andere betrokken partijen maatregelen nemen om deze risico’s voldoende te ondervangen. Ook blijkt uit de conceptwet niet dat middelen ter beschikking zijn gesteld voor een systeem dat een zorgvuldige gegevensverwerking waarborgt.
 
Het CBP vindt het daarom van belang dat gemeenten worden verplicht een PIA en audits uit te voeren. Het CBP adviseert dan ook om dit te regelen in de Jeugdwet of in een algemene maatregel van bestuur.

Overige punten CBP-advies

Het CBP is in het advies tevens ingegaan op:

  • de gezinsfunctionaliteit die aan de bestaande Verwijsindex Risicojongeren (VIR) wordt toegevoegd;
  • het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) door gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders;
  • de bepalingen die in de conceptwet zijn opgenomen over het dossier dat wordt gehanteerd bij het verlenen van jeugdhulp.

Publicaties