Vergroot contrast

Bekendmaking ontwerpbesluit wijziging protocol Waarschuwingsregister Logistieke Sector

Het College bescherming persoonsgegevens is voornemens de ontvangen melding van verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) rechtmatig te verklaren. De melding heeft betrekking op een wijziging van het Protocol WLS en het bijbehorende Handboek. Het CBP concludeert dat de beschreven voorgenomen wijziging van het protocol voldoende passende en specifieke waarborgen bevat.

De wijzigingen van het Protocol zijn gericht op het voornemen van WLS om onder meer de reikwijdte van het Protocol uit te breiden. In het gewijzigde Protocol kunnen ook niet-leden van de betrokken koepelorganisaties deelnemer worden. Ook op een ander vlak wordt de reikwijdte van het Protocol uitgebreid. Daartoe is het begrip ‘derde-organisatie’ in het leven geroepen. Derde-organisaties zijn uitzendorganisaties en charterbedrijven die als bewerker in opdracht van en ten behoeve van deelnemers medewerkers voor werkzaamheden leveren. In het gewijzigde Protocol kunnen ook derde-organisaties het waarschuwingsregister raadplegen.

Het waarschuwingsregister is een centraal register waarin deelnemers kunnen nagaan of een betrokkene bij een (strafrechtelijk) incident betrokken is geweest met als gevolg ontslag of beëindiging van de werkbetrekking, gevolgd door aangifte bij de politie.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur bij het CBP, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, maak dan een afspraak via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit, het protocol WLS en het bijbehorende Handboek downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij het CBP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2015-00655. U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 7 december 2015, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.