Vergroot contrast

AP wijst gemeenten op privacyregels bij publicatie persoonsgegevens burgers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt regelmatig signalen van burgers over de publicatie van hun persoonsgegevens door gemeenten die deze gegevens openbaar maken via besluitenlijsten, raadstukken, aanvragen en bezwaarschriften. Burgers vinden dat hun gegevens onterecht in de openbaarheid worden gebracht. In een brief aan koepelorganisatie Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt de AP gemeenten duidelijkheid over wat wel en niet mag bij het actief publiceren van persoonsgegevens. De AP vraagt de VNG om gemeenten hierover te informeren.

Als  gemeenten persoonsgegevens van burgers publiceren op internet of in een dagblad, is dat een vorm van het verwerken van persoonsgegevens. In de praktijk beroepen gemeenten zich bij deze verwerking  vaak op verplichtingen in de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Noodzakelijkheidsvereiste

In zowel de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van toepassing wordt, staat dat een dergelijke  verwerking van persoonsgegevens mag indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of een goede invulling van een publiekrechtelijke taak. De verantwoordelijke organisatie – de gemeente in dit geval– moet hierbij wel nagaan of het doel ook via minder ingrijpende middelen kan worden bereikt en of de verwerking noodzakelijk is. Gemeenten moeten dus van geval tot geval een belangenafweging maken of publicatie van persoonsgegevens écht noodzakelijk is.

In de regel zal de vermelding van de persoonsgegevens in de openbare stukken niet noodzakelijk zijn voor een goede vervulling door gemeenten van hun actieve publicatieverplichting op grond van de Gemeentewet of de Wob.

Provincies en waterschappen

Omdat de privacyregels ook gelden voor het publiceren van persoonsgegevens door provincies en waterschappen, heeft de AP haar brief aan de VNG onder de aandacht gebracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Richtsnoeren

De eerder door de AP gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet“ – waarin concrete voorbeelden zijn opgenomen - kunnen gemeenten, provincies en waterschappen  helpen bij een goede belangenafweging.