Vergroot contrast

AP adviseert over verwerking persoonsgegevens 'vangnetters'

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd te adviseren over het Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet. De AP adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Het conceptbesluit regelt een experiment voor zogenoemde vangnetters. Dat zijn zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben en die een Ziektewetuitkering krijgen. Het experiment houdt in dat bij hen eerder een no-riskpolis wordt ingezet.

Als een werkgever een no-riskpolis heeft, betaalt het UWV de Ziektewetuitkering voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte die ziek worden. Doel van het experiment is te onderzoeken of door de vervroegde inzet van de no-riskpolis deze groep mensen eerder en vaker aan het werk komt.

Grondslag voor de gegevensverwerking

In het wetsvoorstel en de bijbehorende toelichting is onvoldoende onderbouwd dat de voorgestelde verwerkingen noodzakelijk zijn en – hiermee samenhangend – dat aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan, aldus de AP. De AP adviseert daarom deze onderbouwing alsnog op te nemen.

Verwerking van gezondheidsgegevens

Gezondheidsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij er een wettelijke uitzondering is. De AP adviseert om op te nemen welke uitzondering hier van toepassing is.

Informatieplicht

In de toelichting staat niet vermeld hoe vangnetters worden geïnformeerd over het experiment en de verwerking van hun persoonsgegevens. De AP adviseert om dit alsnog op te nemen.

Rechten van betrokkenen

De AP adviseert om in toelichting te omschrijven hoe vangnetters hun privacyrechten kunnen uitoefenen. En of zij gebruik kunnen maken van het recht van verzet.

Bewaartermijnen

Mede gelet op het gevoelige karakter van de voorgestelde gegevensverwerking, adviseert de AP om nader aan te geven welke bewaartermijnen toegepast moeten worden. En om hierbij ook aan te geven waarom deze bewaartermijnen noodzakelijk zijn om het doel te bereiken.