Vergroot contrast

Aanpassing procedures Autoriteit Persoonsgegevens tot startdatum AVG

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de periode tot 25 mei geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vooruitlopend op de AVG hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een overgangsregeling voor de afhandeling van verzoeken om een voorafgaand onderzoek en voor het goedkeuren van nieuwe gedragscodes.

Voorafgaand onderzoek

Onder de Wbp is voor bepaalde soorten verwerkingen een voorafgaand onderzoek door de AP vereist.

Voor de meldingen die leiden tot een voorafgaand onderzoek, geldt tot 25 mei 2018:

  • Dient u een nieuw verzoek in tussen nu en 27 april 2018? De AP bekijkt van geval tot geval hoe uw melding het beste behandeld kan worden.
  • Vanaf 27 april neemt de AP geen verzoeken om een voorafgaand onderzoek meer in behandeling. De AP kan het verzoek dan niet meer tijdig afhandelen.
  • Besluiten die de AP in het kader van een voorafgaand onderzoek in het verleden heeft genomen, blijven ook na 25 mei 2018 geldig. Tenzij de verwerking wijzigt.

De AVG kent geen voorafgaand onderzoek. Vanaf 25 mei zijn organisaties onder de AVG verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Als uit de DPIA blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert en een organisatie geen maatregelen neemt om dit risico te beperken, dan moet de verwerking voor toepassing eerst worden voorgelegd aan de AP, de zogeheten voorafgaande raadpleging.

Wilt u een verzoek om voorafgaande raadpleging al vóór 25 mei 2018 voorleggen aan de AP? Neem dan contact op met de AP. De AP neemt na 25 mei 2018 een besluit.

Gedragscodes

Een branche of sector kan een gedragscode opstellen om de algemene normen uit de AVG concreter te maken. Een organisatie kan aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode om te onderschrijven dat de vereisten in de AVG worden nageleefd.

Vanaf 25 mei gelden voor gedragscodes de normen uit de AVG. De AP brengt op verzoek advies uit over de vraag of een ontwerp-gedragscode overeenkomt met de AVG. Als de gedragscode voldoende passende waarborgen biedt, zal de AP de code goedkeuren.

Ook voor 25 mei 2018 kan al een gedragscode worden voorgelegd op grond van de AVG. De AP neemt over deze gedragscodes na 25 mei 2018 een besluit.

Vervallen meldplicht verwerking persoonsgegevens

Met de AVG vervalt de meldplicht. De AP maakte al eerder bekend dat organisaties in de praktijk geen melding meer hoeven te doen als zij persoonsgegevens verwerken.

Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden aangevraagd, blijft een melding verplicht.