Vergroot contrast

Privacystatement Autoriteit Persoonsgegevens

Doel verwerking persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren.

De AP heeft de volgende specifieke privacystatements:

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de AP gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere toezichthouders en het OM. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

De AP informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

De AP zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De AP bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens de AP van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De AP behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan de AP vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als de AP uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die de AP digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de AP om een taak van algemeen belang te vervullen of om openbaar gezag uit te oefenen. En ook niet  wanneer de AP haar openbare taken uitoefent of aan een wettelijke verplichting voldoet (artikel 20, derde lid AVG).

Dit betekent dat u bijvoorbeeld géén beroep kunt doen op het recht op dataportabiliteit bij gegevens die de AP verwerkt tijdens een onderzoek.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt de AP vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de AP. Dit is het recht van bezwaar.

Verzoek doen

U kunt uw verzoek per e-mail naar de AP sturen. U kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Verzoek privacyrechten
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG