Vergroot contrast

Privacystatement bezwaar

Dient u een bezwaarschrift in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan leest u in dit privacystatement hoe de AP daarbij omgaat met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AP beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De AP is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt wanneer u een bezwaarschrift indient.

Persoonsgegevens

De AP verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De AP behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van de AP. Dient u een bezwaarschrift in bij de AP, dan registreert de AP in ieder geval uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.

Heeft iemand anders het bezwaarschrift namens u ingediend? Dan registreert de AP de contactgegevens van deze gemachtigde.

Doel van de verwerking

De AP registreert deze gegevens om uw bezwaarschrift te kunnen behandelen. En om contact met u te kunnen opnemen, bijvoorbeeld:

  • als de AP vragen heeft over uw bezwaarschrift;
  • om u in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord;
  • om u in kennis te stellen van het besluit.

Grondslag van de verwerking

De AP moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG).

Een dergelijke wettelijke verplichting heeft de AP op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit artikel bepaalt dat de AP in principe binnen 6 weken op een bezwaarschrift moet beslissen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

De AP zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die de AP verwerkt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Dient u uw bezwaarschrift online in? Dan worden uw gegevens via een beveiligde verbinding verzonden. En worden de gegevens tijdens de verzending versleuteld.

Ook draagt de AP er zorg voor dat de persoonsgegevens volgens de geldende stand der techniek met passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Alleen daartoe bevoegde medewerkers van de AP mogen uw gegevens inzien. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Archiefwet schrijft voor dat de AP het dossier over uw bezwaarschrift, inclusief de daarin vermelde persoonsgegevens, 20 jaar bewaart.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u de AP verwerkt? Dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief inzage gebruiken. Voor meer informatie, zie: Recht op inzage.

Rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief rectificatie gebruiken. Voor meer informatie, zie: Recht op rectificatie.

Verwijdering

In bepaalde situaties kunt u ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Voor meer informatie, zie: Recht op vergetelheid.

Adres AP

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Verzoek privacyrechten
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG.