Vergroot contrast

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan vindt u hier meer informatie over de procedure. Lees deze informatie en de veelgestelde vragen eerst door. Bepaal daarna of deze formele juridische procedure voor uw bezwaar inderdaad het meest passend is.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een besluit van de AP. Bijvoorbeeld omdat wij uw klacht over een inbreuk op uw persoonsgegevens hebben afgewezen. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doet u door ons een bezwaarschrift te sturen.

Hoe werkt het?

In het kort werkt het als volgt:

 • Onder het besluit staat of u bezwaar kunt maken. En waar u het bezwaarschrift naartoe kunt sturen.
 • U kunt bezwaar maken binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Deze periode gaat in op de dag na de datum waarop wij het besluit aan u hebben gestuurd.
 • Wij kunnen u na ontvangst van uw bezwaar bellen om uw bezwaren te bespreken. We kijken dan of we direct een oplossing kunnen vinden. Waardoor een bezwaarprocedure misschien niet nodig is.
 • Is een oplossing niet direct mogelijk en nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling? Dan kunnen wij u uitnodigen voor een hoorzitting.
 • Normaal gesproken is een hoorzitting op het kantoor van de AP. Maar vanwege de coronamaatregelen doen we hoorzittingen nu via videobellen of telefonisch.
 • Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt toelichten. Daarna nemen wij een beslissing op uw bezwaarschrift.

Wat komt er kijken bij bezwaar maken?

Bezwaar maken gaat verder dan uw ontevredenheid uiten. U start een juridische procedure als u een bezwaarschrift indient.

U moet uw bezwaarschrift daarom goed onderbouwen. Alleen aangeven dat u het ergens niet mee eens bent, is niet genoeg. U moet ook goed uitleggen waarom dat zo is.

Met uw bezwaarschrift moet u ook zo veel mogelijk bewijsstukken meesturen. Doet u dat niet, dan kan de AP uw bezwaarschrift niet (goed) beoordelen. En daardoor ook niet altijd in behandeling nemen.

Uiteraard is er tijdens de bezwaarprocedure ruimte voor contact met de AP, als dat nodig is om uw bezwaarschrift te behandelen. Bijvoorbeeld om nieuwe of aanvullende informatie toe te sturen. Of wanneer u moet reageren op vragen over uw bezwaarschrift.

Wel vragen wij u tijdens de bezwaarprocedure niet onnodig te mailen en/of bellen. De behandelaar van uw bezwaarschrift houdt u regelmatig zo goed mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.

Bekijk binnen het onderwerp Bezwaar maken

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over bezwaarschrift indienen

 • Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen?

  U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen bij de AP:

  • online via het Formulier bezwaarschrift
  • per post naar het volgende adres:

   Autoriteit Persoonsgegevens
   Directie Juridische Zaken & Wetgevingsadvisering
   Afdeling Bezwaar
   Postbus 93374
   2509 AJ DEN HAAG.

 • Kan ik iemand anders vragen namens mij bezwaar te maken?

  Ja, dat kan. Kunt of wilt u niet zelf bezwaar maken? Dan kunt u dat ook door iemand anders laten doen. Deze persoon is dan uw gemachtigde.

  Een gemachtigde kan een advocaat zijn, maar dat hoeft niet. Is uw gemachtigde geen advocaat? Voeg dan een machtiging toe aan uw bezwaarschrift. Hierin zet u wie u machtigt, waarvoor u deze persoon machtigt en uw handtekening.

 • Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

  Bezwaar maken gaat verder dan uw ontevredenheid uiten. Het is een formele juridische handeling. Volgens de wet moet uw bezwaarschrift goed zijn onderbouwd en aan een aantal eisen voldoen. Zodat de AP het bezwaarschrift goed kan beoordelen. 

  Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
  • Een kopie van het besluit van de AP waartegen u bezwaar maakt.
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit. Het is belangrijk dat dit duidelijk uit uw bezwaarschrift blijkt. Dat betekent dat u concreet moet aangeven om welke reden(en) u het niet eens bent met het besluit en waarom u bezwaar maakt. Alleen aangeven dat u het niet eens bent met het besluit, is niet genoeg.
  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.
 • Wat kost het om bezwaar te maken?

  Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Maakt u door uw bezwaarschrift kosten? Bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand? Dan kunt u de AP vragen om deze kosten te vergoeden.

  Dit verzoek moet u indienen voordat de AP een besluit heeft genomen op uw bezwaarschrift.

  In de beslissing op uw bezwaarschrift stelt de AP dan vast of de kosten die u heeft gemaakt voor vergoeding in aanmerking komen.

  Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als het eerste besluit van de AP niet volgens de regels genomen is.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over behandeling bezwaarschrift

 • Wat gebeurt er nadat ik mijn bezwaarschrift heb ingediend?

  Ontvangst door de AP

  Zodra de AP uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u na uiterlijk 2 weken een ontvangstbevestiging. Daarin staat:

  • hoe lang de behandeling van het bezwaar gaat duren;
  • de naam en het telefoonnummer van de persoon die uw bezwaarschrift gaat behandelen;
  • met wie u contact kunt opnemen tijdens de bezwaarprocedure.

  Omdat de AP in de bezwaarprocedure opnieuw naar de situatie kijkt, is degene die uw bezwaar behandelt iemand anders dan de persoon die het besluit heeft genomen.

  Wettelijke eisen

  De AP kijkt of het bezwaarschrift aan de (wettelijke) eisen voldoet. Is dat niet zo? Dan geven wij u de mogelijkheid om dit te herstellen. Pas als uw bezwaarschrift aan alle voorwaarden voldoet, kijken wij naar de inhoud van uw bezwaarschrift.

  Duidelijk bezwaar

  Het is belangrijk dat uit uw bezwaarschrift duidelijk blijkt waarom u het niet eens bent met het besluit van de AP. En wat u van ons verwacht.

  Wij kunnen u bellen om het bezwaarschrift met u door te nemen. Bijvoorbeeld om te kijken of er een snellere of andere oplossing voor u is. Waardoor een bezwaarschriftprocedure niet nodig is.

  Hoorzitting

  Meestal krijgt u een uitnodiging om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten. Tenzij al bij voorbaat blijkt dat uw bezwaarschrift geen kans van slagen heeft. En dus niet tot een ander besluit zal leiden. Dan vindt er geen hoorzitting plaats.

  Normaal gesproken is een hoorzitting op het kantoor van de AP. Maar vanwege de coronamaatregelen doen we hoorzittingen nu via videobellen of telefonisch.

  Zijn er andere belanghebbenden bij het besluit? Dan ontvangen ook zij een uitnodiging voor de hoorzitting om hun standpunt mondeling toe te lichten.

  U kunt u tijdens de hoorzitting juridisch laten bijstaan, maar dat hoeft niet. Wilt u zich wel laten bijstaan? Dan kunt u een deskundige, een kennis, een familielid of een advocaat meenemen. U moet dan wel vóór de hoorzitting aan de AP laten weten om wie het gaat.

  De AP maakt een verslag van de hoorzitting. Dit ontvangt u samen met het besluit op uw bezwaar.

  Besluit op het bezwaar

  Na de hoorzitting neemt de AP een besluit op uw bezwaarschrift. Dit sturen wij per post aan u of aan uw gemachtigde, als u die heeft.

 • Hoe lang duurt de bezwaarprocedure?

  De AP streeft ernaar om binnen 6 weken op uw bezwaar te beslissen. Komt u uw bezwaar toelichten tijdens een hoorzitting? Dan beslist de AP zo veel mogelijk binnen 12 weken.

  Wij kunnen de beslissing op uw bezwaar uitstellen als dat voor de behandeling van uw bezwaar nodig is. Bijvoorbeeld omdat er informatie ontbreekt, omdat wij extra onderzoek moeten doen of omdat de betrokken partijen op elkaars standpunten mogen reageren. Wij laten u in zo'n geval weten wanneer wij de beslissing op uw bezwaar nemen.

  De AP kan in overleg met u nadere afspraken maken over de termijn. Als de termijn verlengd wordt, ontvangt u daarover vanzelf bericht van ons.

  Let op: op dit moment hebben wij veel bezwaarschriften in behandeling. Ook kosten de hoorzittingen meer tijd door de coronamaatregelen. Dit betekent dat wij de beslistermijnen van 6 tot 12 weken niet standaard halen.

 • Deelt de AP mijn bezwaarschrift met de organisatie waarover of persoon om wie het gaat?

  Ja. De AP deelt uw bezwaarschrift met de organisatie waarover of de persoon over wie het besluit van de AP gaat. Dus de organisatie waartegen of de persoon tegen wie u oorspronkelijk een klacht had ingediend. Ook eventuele andere relevante stukken deelt de AP.

  Wij zijn dit verplicht volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De partij waarover het besluit gaat, heeft het recht zich te verdedigen. Daarom moet deze partij de inhoud van het bezwaarschrift kennen.

  Alleen wanneer u goed gemotiveerd aangeeft dat bepaalde delen uit uw bezwaarschrift en bijbehorende brieven niet gedeeld mogen worden, kan de AP besluiten om deze niet te delen. Maar dit doen wij alleen bij uitzondering en om gewichtige redenen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift?

  Bent u het niet eens met de beslissing van de AP op uw bezwaar? Dan kunt een beroepschrift indienen bij de rechtbank (sector Bestuursrecht) in het arrondissement waarbinnen uw woonplaats valt. U moet dit binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit doen.

  Let op: het kost geld om een beroepschrift in te dienen (griffierecht). Zie verder: Griffierecht op Rechtspraak.nl.

  Gaat u in beroep tegen een besluit, dan stelt dat de werking van dat besluit niet uit. Tenzij het om een boetebesluit gaat. U hoeft de boete dan niet te betalen totdat er op uw beroep is beslist.

 • Kan ik mijn bezwaarschrift intrekken?

  Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaarschrift intrekken? Dan kan dat.

  U kunt dit schriftelijk of per e-mail aan de AP laten weten. Uiteraard kunt u ook met de afdeling Bezwaar van de AP contact opnemen om hierover te overleggen.

Publicaties

Digitaal formulier bezwaarschrift

Veelgestelde vragen over bezwaar maken