Vergroot contrast

Zienswijze Autoriteit Persoonsgegevens over Landelijk Informatiesysteem Schulden II (2009)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek een zienswijze uitgebracht over een (tweede versie van een) ontwerp voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het ontwerp getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geconcludeerd dat het niet aan de eisen van de wet voldoet.

In februari 2009 bracht de Autoriteit Persoonsgegevens een zienswijze uit over een eerste ontwerp voor een vergelijkbaar systeem. Ook daarbij concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het niet aan de wet voldeed. Bij dit tweede ontwerp, dat ten opzichte van het vorige enigszins is aangepast, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit het oorspronkelijke doel ver te buiten gaat. Dit doel was het registreren van achterstallige betalingen om problematische schulden te voorkomen.

Verder zijn de regels voor het soort schuld dat wordt opgenomen en de toetreding van organisaties die het register mogen inzien onvoldoende objectief. Dit kan tot gevolg hebben dat een substantiële groep mensen wordt geregistreerd die niet in het register thuishoort. Maar die wel wordt geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het te boek staan als problematisch schuldenaar. Dat verdraagt zich niet met de eisen van de wet.

Zie ook: dossier Kredietwaardigheid en schulden