Vergroot contrast

Zienswijze Autoriteit Persoonsgegevens over Landelijk Informatiesysteem Schulden (2009)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een zienswijze een oordeel gegeven over het ontwerp voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat het ontwerp niet binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens valt. De opzet is te ruim als het gaat om deelnemers, soort schulden en kring van geregistreerden, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het LIS is een landelijk schuldenregistratiesysteem. Het doel ervan is het ontstaan van problematische schulden bij consumenten te voorkomen door betalingsachterstanden te registreren. Het LIS wordt gekenmerkt wordt door open en subjectieve normen.

Hierdoor ontstaat een niet-objectief begrensde gegevensverwerking. Het gaat daarbij om gevoelige informatie en om een onbegrensde groep van deelnemers (organisaties die zich bij het LIS aansluiten). Daarbij is het sterk de vraag in hoeverre de informatie in het systeem uitsluitend betrekking heeft op de groep mensen om wie het begonnen is.

Een vermelding in het LIS kan aanmerkelijk negatieve gevolgen hebben voor iemand. In de eerste plaats kan het de beeldvorming over diegene negatief beïnvloeden. Een registratie in het LIS duidt namelijk op een problematische financiële situatie. In de tweede plaats kan een deelnemer besluiten om niet te leveren aan deze persoon. Of om hem slechts een aangepast aanbod te doen. Zeker voor de mensen die ten onrechte in het LIS staan geregistreerd, is niet te rechtvaardigen dat zij op deze wijze in hun belangen worden geschaad.

Zie ook: dossier Kredietwaardigheid en schulden