Vergroot contrast

Beleidsregels openbaarmaking van overheidsinformatie (2009)

Met de beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) openbaarmaking van overheidsinformatie wil de Autoriteit Persoonsgegevens het eenvoudiger maken voor bestuursorganen om te beoordelen of publicatie van persoonsgegevens vanwege hun actieve openbaarmakingsplicht is toegestaan. En zo ja, onder welke voorwaarden.

Gemeenten en andere bestuursorganen publiceren vanwege hun actieve openbaarmakingsplicht regelmatig persoonsgegevens op internet. Bijvoorbeeld aanvragen voor bouwvergunningen. De wens om transparant, controleerbaar en klantvriendelijk te zijn ligt hieraan ten grondslag.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt echter grenzen aan de actieve openbaarmaking door overheidsorganen. Dit speelt voornamelijk als hierdoor bovenmatig en/of niet ter zake doende persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, zoals een burgerservicenummer (BSN) en een handtekening.

Deze beleidsregels zijn een aanvulling op de algemene beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens Publicatie van persoonsgegevens op internet (2007).