Vergroot contrast

Beleidsregels informatieplicht basisscholen onderwijskundig rapport (2009)

Basisscholen zijn verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen over leerlingen die de school verlaten om naar een vervolgopleiding te gaan. En op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn scholen daarbij verplicht om de ouders van de leerlingen hierover te informeren. Dat stelt ouders in staat om te volgen welke gegevens van hun kind de school verwerkt en op welke manier. Om de wettelijke norm te verduidelijken en te concretiseren voor basisscholen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) opgesteld.

Onderwijskundig rapport

In het onderwijskundig rapport legt de school persoonsgegevens vast. Ook registreert de school zaken die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de leerling in het voortgezet onderwijs, zoals concentratie- en gezondheidsproblemen.

Het is daarom van groot belang dat scholen deze gegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. En vervolgens de ouders daarover informeren.

Informatieplicht basisscholen

Basisscholen moeten de ouders actief op individueel niveau informeren over het onderwijskundig rapport van hun kind. Vervolgens moet duidelijk uit het leerlingdossier blijken dat de school de ouders heeft geïnformeerd. Dit kan bijvoorbeeld door in het leerlingdossier een kopie op te nemen van de brief die de school aan de ouders heeft gestuurd. Of een verslag van het gesprek dat daarover tussen school en ouders heeft plaatsgevonden.

Lees ook het dossier Nieuwe school