Vergroot contrast

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Handreiking Vrijstellingsbesluit Paragraaf 7. Archieven en onderzoek: Vrijstelling 28. (Artikel 30 Vrijstellingsbesluit)

Beschrijving van de vrijstelling
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van persoonsgegevens door organisaties voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek die uitsluitend ten dienste staan van door hen te verrichten of verricht onderzoek. Deze organisaties hoeven deze verwerkingen niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

1. Toegestane doeleinden van de verwerking
De verwerking mag alleen geschieden voor het verzamelen, verwerken en controleren van de gegevens ten behoeve van een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek.
 

2. Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

 • - naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene; 
 • een informatieloos administratienummer; 
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens die ten behoeve van een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek zijn verkregen.
   

3. Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:

 • degenen, inclusief derden, die:
  - belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
  - leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
  - noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden. 
 • anderen, indien:
  - de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, of
  - de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
  - de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.
   

4. Toegestane bewaartermijn
De bij het eerste punt hierboven onder 2. bedoelde persoonsgegevens (met uitzondering van geslacht, woonplaats en geboortedatum) moeten worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat de bij het derde punt hierboven onder 2. bedoelde andere gegevens over de betrokkene zijn verkregen.