Vergroot contrast

Vacature directeur Bedrijfsvoering Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Als AP bevorderen wij dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf, hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van persoonsgegevens.

Dit doen wij door te informeren over regels en risico’s en te adviseren over wet- en regelgeving. Wij stimuleren organisaties om privacyvriendelijke systemen en processen toe te passen.

Wij bewaken naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als het nodig is, treden wij handhavend op.

Per 1 januari 2019 is de AP een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Daarmee heeft de AP in belangrijke mate een eigenstandige positie ten opzichte van de minister voor Rechtsbescherming en neemt de AP zelfstandig deel aan het economisch verkeer.

Een uitgebreide beschrijving van onze organisatie kun je hier lezen.

Organisatieontwikkelingen

De AP is als kennisorganisatie afhankelijk van de inzet van haar medewerkers. De AP wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een slagvaardige toezichthouder en een werkgever waar talent graag wil komen werken, medewerkers zich kunnen ontwikkelen en veel werkgeluk ervaren binnen een cultuur van openheid en vertrouwen.

Bevlogenheid en professionaliteit staan bij de AP voorop. We streven een diverse populatie na: van net van school of afgestudeerd tot meer ervaren, van jurist tot systeembeheerder, van administratief medewerker tot technoloog, van politicoloog tot psycholoog. Vanuit de gedachte dat wij geloven dat diversiteit op alle vlakken tot de beste resultaten leidt.

Tegenover een groot toezichtveld en veelal omvangrijke financiële belangen van de bedrijven en organisaties waarop wij toezicht houden, staat een toezichthouder met een beperkte capaciteit, die zich in een ontwikkelingsfase bevindt.

We werken een visie op de bedrijfsvoering uit waarin we voor alle aspecten van de bedrijfsvoering aangeven welke stappen we zetten. De uitdaging is om zodanig te opereren dat we de bescherming van persoonsgegevens zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren.

Een paar van de belangrijke verantwoordelijkheden zijn de financiële kolom en zorgen voor een goed verloop van de verhuizing van de AP. Het personeel en materieel gaat van twee afzonderlijke panden naar een nu nog in te richten nieuw pand. Dit gebeurt in samenspraak met opdrachtnemers, de ondernemingsraad en het management van de medebewoners.

De directie Bedrijfsvoering

De AP heeft een structuur waarin een directie Bedrijfsvoering recent is ingericht ter versterking van de bedrijfsvoering van de AP. De directie bestaat uit twee afdelingen: (1) de afdeling Financiën, Inkoop, Automatisering en ICT en (2) de afdeling HR, Secretariaat, Administratie en Facilitair.

Jouw rol

Als directeur Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en interne dienstverlening aan de organisatie en heb je als taak deze verder te professionaliseren. Je geeft leiding aan deze nieuwe directie en bent verantwoordelijk voor goede en adequate samenwerking van de diverse disciplines.

Gezien de opgave en de organisatorische groei waar de AP voor staat, hebben wij behoefte aan een ervaren directeur Bedrijfsvoering.

Je bent via de bestuurder die belast is met de bedrijfsvoeringsportefeuille het eerste aanspreekpunt voor alle bedrijfsvoeringdossiers. Samen met jouw collega-directeuren ben je vanuit het principe van een collegiaal bestuur vanuit jouw aandachtsgebied verantwoordelijk voor de adequate aansturing van de organisatie van de AP en ondersteuning van het bestuur.

De directeur:

 • ontwikkelt een visie en strategisch beleid op bedrijfsvoering en de genoemde functionaliteiten die richtinggevend en kaderstellend zijn voor de organisatie;
 • is verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van meerdere complexe en/of multidisciplinaire bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling daarvan;
 • realiseert de afspraken over producten/processen zodanig dat de afspraken binnen de vastgestelde kaders, doelen, planning, tijd en geld worden behaald, conform geldende wet- en regelgeving;
 • werkt vanuit het principe dat bedrijfsvoering de organisatie ondersteunt en waar mogelijk ontzorgt.

De hoofdtaken op een rij:

 • geeft direct en indirect sturing aan de werkzaamheden van de medewerkers;
 • voert het personeelsbeleid uit en is verantwoordelijk voor het kwaliteits- en kwantiteitsniveau, de tijdigheid en de efficiency van de werkzaamheden;
 • vergroot de taakvolwassenheid van de directie en creëert een meer resultaatgerichte, integrale en bij een werkwijze passende cultuur en werkomgeving om zo de realisatiekracht en wendbaarheid te vergroten;
 • draagt bij aan het vergroten van het strategisch en oplossend vermogen van medewerkers uit oogpunt van kwaliteit en het werken met een geïntegreerde lange termijn;
 • signaleert samen met de directie pro-actief de belangrijkste strategische issues en ontwikkelingen op de relevante terreinen, anticipeert op scenario’s en zet (noodzakelijke) vervolgacties uit;
 • zorgt voor verbinding tussen de vakgebieden (meer integrale dienstverlening);
 • stuurt op hoofdlijnen, outputgericht, en weet wanneer de details ertoe doen;
 • bouwt en onderhoudt een strategisch netwerk met relevante stakeholders;
 • zoekt waar mogelijk en wenselijk aansluiting met overige (rijks)overheidsorganisaties.

Specifiek:

 • adviseert en ondersteunt het bestuur en het directieteam op financieel gebied op strategisch en tactisch niveau; vormt een onafhankelijke mening en heeft daarbij het organisatiebelang als uitgangspunt;
 • heeft de verantwoordelijkheid de continuïteit en financiële situatie van de organisatie te bewaken en de beheersing van de financiële- en verantwoordingsprocessen op strategisch niveau te verbeteren;
 • is verantwoordelijk voor de kwaliteit van financiële informatievoorziening aan alle stakeholders en met name richting het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • geeft een impuls en richting aan modern HRM-beleid en -uitvoering, waarbij thema’s als strategische personeelsplanning, optimale inzetbaarheid, continu leren en ontwikkelen, en leiderschap verder gebracht dienen te worden;
 • is verantwoordelijk voor de invoering van nieuwe bedrijfsvoeringsystemen;
 • is verantwoordelijk voor adequate huisvesting passend bij huidige en nieuwe manieren van werken en voor beheer van vastgoed;
 • is verantwoordelijk voor aanbestedingen en contractmanagement conform wet- en regelgeving, waarbij met behoud van rechtmatigheid wordt voldaan aan de behoeften van de contracteigenaren.

Je kader wordt gevormd door:

 • het (meerjaren)beleidsplan en het jaarplan van de AP dat onder jouw verantwoordelijkheid opgesteld zal worden;
 • relevante rijksbrede voorschriften en richtlijnen op het gebied van bedrijfsvoering;
 • de relevante wet- en regelgeving.

Competenties

 • bestuurssensitiviteit;
 • conceptuele flexibiliteit;
 • gedeeld leiderschap;
 • stressbestendigheid;
 • omgevingsbewustzijn;
 • aansturen organisatie;
 • reflecteren;
 • ontwikkelen medewerkers;
 • organisatiesensitiviteit.

Profiel

De succesvolle kandidaat beschikt onder meer over de volgende eigenschappen:

 • academisch werk– en denkniveau;
 • ervaring dan wel affiniteit met zelfstandig bestuursorganen (met eigen rechtspersoonlijkheid);
 • ervaring en affiniteit met het doorontwikkelen van een nieuw organisatieonderdeel;
 • ervaring met Finance & Control processen, management en begrotingscyclus en risicomanagement; kennis van en ervaring op dit gebied bij een ZBO is een pre;
 • ervaring met veranderingsprocessen;
 • ervaring met HRM, integrale bedrijfsvoering, modernisering van processen en affiniteit met genoemde functionaliteiten van de directie;
 • leidinggevende ervaring in uitvoeringsorganisaties.
 • ervaring in een dergelijke brede managementrol; bouwt aan saamhorigheid en winnende teams en is intern een boegbeeld voor deze directie;
 • verantwoordelijkheid gedragen voor een begroting.
 • kennis van en ervaring met het opzetten en bewaken van planning- en controlcycli;
 • affiniteit met privacy en/of toezichthoudende organisaties.
 • in staat gedegen verbinding te leggen en te onderhouden met de uitvoerings- en andere directies;
 • weet de relaties met stakeholders als bijvoorbeeld het ministerie te professionaliseren (zakelijk en resultaatgericht);
 • resultaatgericht en besluitvaardig en in staat de juiste prioriteiten te stellen;
 • overtuigingskracht; goede communicator met inlevingsvermogen;
 • draagt bij aan een resultaatgerichte cultuur, waarin continu leren en verbeteren centraal staat;
 • heeft gevoel voor (politieke en organisatorische) verhoudingen en is in staat een stevige, kritische en gepaste positionering richting diverse stakeholders in te nemen;
 • open, reflectief, kritisch en vrolijk.

Arbeidsvoorwaardenpakket

 • salaris schaal 16 cao Rijk, afhankelijk van je kennis en ervaring;
 • 13e maand;
 • betaald ouderschapsverlof;
 • 165,6 vakantie-uren per kalenderjaar (op basis van een 36-urige werkweek), extra verlof voor oudere collega’s en mogelijkheid opbouw compensatie-uren;
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets;
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten;
 • loopbaanbegeleiding en goede opleidingsmogelijkheden.

Selectiegesprekken

 1. (selectie)gesprek met twee bestuursleden, een lid van het DB, een afdelingshoofd (van de directie BV) en HR;
 2. (selectie)gesprek met een ander lid van het DB, een ander afdelingshoofd (van de directie BV) en een medewerker van de directie;
 3. (klik)gesprek met medewerkers van de directie Bedrijfsvoering;
 4. klikgesprek met (afvaardiging van) de OR.

Een VOG-screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Eventueel kan een assessment ook onderdeel van het selectieproces zijn.

Word je hier enthousiast van?

Heb jij affiniteit met het thema privacy? Werk je graag voor een organisatie die volop in het nieuws is? En heb jij de ervaring die relevant is voor de nieuwe organisatie en rol van de AP? Dan nodigen we je van harte uit om via de website Werken voor Nederland tot en met 15 januari 2021 te solliciteren op deze functie!

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Egon ten Oever, hoofd HR, Secretaraat, Administratie en Facilitair op 06-48100091.