Vergroot contrast

Privacystatement Voorafgaande Raadpleging en Vergunningaanvragen

Verantwoordelijke

De Autoriteit Persoonsgegevens is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Autoriteit Persoonsgegevens is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van (contact)personen in verband met een verzoek om voorafgaande raadpleging en vergunningaanvragen in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt verzoeken om voorafgaande raadpleging en vergunningaanvragen voor verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Daarbij registreert de Autoriteit Persoonsgegevens de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon, de FG en, voor zover het een andere persoon betreft dan de contactpersoon, van degene die bevoegd is het verzoek om voorafgaande raadpleging of de aanvraag om een vergunning in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegevens registreert deze gegevens om contact te kunnen opnemen, bijvoorbeeld als er vragen zijn over het verzoek of over de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG jo. Artikel 55 en 57 AVG). De AP heeft als toezichthouder op de AVG een publiekrechtelijke taak om deze gegevens te verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.  De Autoriteit Persoonsgegevens zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens plaats via een beveiligde verbinding. Ook draagt de AP er zorg voor dat de persoonsgegevens volgens de geldende stand der techniek door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.  Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot daartoe bevoegde medewerkers van de AP. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot deze persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Het onderzoeksdossier naar aanleiding van het verzoek om voorafgaande raadpleging of een vergunningaanvraag wordt in beginsel, inclusief de daarin vermelde persoonsgegevens, in verband met de archiefverplichting uit de Archiefwet gedurende een periode van 10 jaar bewaard.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

De AP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de AP en om die reden ook voor verwerkingen in het kader van een verzoek om voorafgaande raadpleging of een vergunningaanvraag.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek AVG
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG