Vergroot contrast

Privacystatement nieuwsbrieven

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verstuurt twee nieuwsbrieven per e-mail: een algemene nieuwsbrief (AP-nieuwsbrief) en een nieuwsbrief voor de functionaris gegevensbescherming (FG-nieuwsbrief). Hieronder leest u hoe de AP met uw gegevens omgaat als u zich aanmeldt voor (een van) deze nieuwsbrieven.

Verwerkingsverantwoordelijke

De AP is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AP beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De AP is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De APs verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.

Meldt u zich aan om de AP-nieuwsbrief en/of de FG-nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert en gebruikt de AP uw e-mailadres.

Grondslag van de verwerking

De AP moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).

De AP stuurt de AP-nieuwsbrief en/of de FG-nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres op basis van uw toestemming. U kunt zich op de website van de AP aanmelden door een formulier in te vullen. Bij aanmelding geeft u door uw e-mailadres in te vullen en de betreffende knoppen aan te vinken en aan te klikken uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het aanmeldformulier niet versturen.

U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de AP-nieuwsbrief en/of de FG-nieuwsbrief

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

De AP zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De AP mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat de AP uw e-mailadres verwijdert zodra u aangeeft dat u de AP-nieuwsbrief en/of de FG-nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Een verzoek om een afschrift kunt u sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek AVG
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG