Vergroot contrast

Privacystatement AVG-campagne

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft voorlichting over de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit doet de AP onder meer via de website Hulpbijprivacy.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

De AP verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) volgens dezelfde verordening een aantal publieke taken. In artikel 57, eerste lid, onder b van de AVG is voor de AP de verplichting opgenomen om het brede publiek bekend te maken met de AVG. In artikel 57, eerste lid, onder d van de AVG staat dat de toezichthouder verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers moet voorlichten over de AVG.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website Hulpbijprivacy.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Matomo (voorheen Piwik). 
  2. Om de website Hulpbijprivacy.nl veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor Matomo.

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Privacymaatregelen

De AP heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Matomo de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Matomo worden opgeslagen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens AP