Vergroot contrast

Artikel 36 lid 2 Wbp

Wbp Naslag > Hoofdstuk 6 > Artikel 36.2

 

WETTEKST
 
2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
 
 
 
TOELICHTING
 
In artikel 3:45, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht wordt bepaald dat indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding wordt gemaakt. In artikel 45 van het wetsvoorstel zijn bepaalde beslissingen voor zover zij door bestuursorganen zijn genomen, als besluit aangemerkt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit heeft onder meer tot gevolg dat indien een bestuursorgaan een beslissing neemt als bedoeld in artikel 36, op grond van artikel 3:45 Awb aan de burger moet worden medegedeeld dat hij tegen die beslissing bezwaar kan maken of beroep kan instellen. Eenzelfde verplichting geldt niet voor verantwoordelijken in de particuliere sector.(II, nr. 13, blz. 17).